Περιφέρειες - Δήμοι Πολιτική

Αποκλειστικό: Αυτό είναι το σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων – Τι προβλέπει για κίνητρα, πρόστιμα και τέλος ταφής

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί τα επόμενα 24ωρα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Του Γιώργου Λαιμού

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και δραστηριοτήτων προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων. Λαμβάνει επίσης μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για το σκοπό αυτόν καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Θεσπίζεται επίσης, το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», ενώ αποσαφηνίζονται και ζητήματα σχετικά με το τέλος ταφής.

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.

Σε εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος ΟΤΑ α΄ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων.

Προς τον σκοπό αυτό, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου ΟΤΑ α’ βαθμού, λαμβάνει χώρα η επιλογή της εφαρμογής του συστήματος της παρούσας και καθορίζονται,τα εξής:

α) τα ρεύματα των αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζεται το σύστημα της παρούσας,

β) ο καθορισμός των υποχρέων προς απόδοση του τέλους,

γ) οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά κατηγορίες αποβλήτων,

δ) η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογίζονται κατά το άρθρο 1 σε σχέση με τον υπολογισμό στη βάση της παραγωγής αποβλήτων,

ε) οι τρόποι υπολογισμού, είσπραξης  ή επιστροφής του μέρους του τέλους που υπολογίζεται βάσει των παραγομένων αποβλήτων και

στ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του συστήματος της παρούσας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ΟΤΑ α’ Βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι, βρίσκονται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετούν τον οικείο ΟΤΑ α΄ βαθμού υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα  για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς , οι οποίοι και καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους.

Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι ΟΤΑ α’ Βαθμού:

α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων βιολογικών αποβλήτων από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 49, και

β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. γ’, δ’ , ε’ και στ’ της ανωτέρω παραγράφου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ΟΤΑ α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 καθώς και από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους, σύμφωνα με την παρ. 1. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι ΟΤΑ α’ Βαθμού:

α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων αστικών αποβλήτων από τους φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας και

β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. α’, γ’, δ’ , ε’ και στ’ της ανωτέρω παραγράφου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι ΟΤΑ α’ Βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι ΟΤΑ α’ Βαθμού:

α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων από τους φορείς του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, και

β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της ανωτέρω παραγράφου.

Τέλος ταφής

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 το σύνολο των αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) επιβαρύνεται με τέλος ταφής, εξαιρουμένων των αποβλήτων που σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 δεν είναι τεχνικώς εφικτό να διαχειριστούν με άλλον τρόπο πέραν της διάθεσης. Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ καθώς και νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Από 1ης.9.2021 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμάτων, με σκοπό την ανακύκλωση:

α) έντυπο χαρτί και απόβλητα συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80,

β) βιοαπόβλητα.

2. Αρμόδιοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  είναι ΟΤΑ α’ βαθμού ενώ για τις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, οι ιδιοκτήτες αυτών. Αρμόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ α’ βαθμού.

Β. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού, με σκοπό την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες.

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER