Πολιτική

Αποφασιστική κίνηση της κυβέρνησης για να βάλει τάξη στις ΜΚΟ μέσα στο καλοκαίρι

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει μια και καλή τάξη στον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ και να εξαλείψει διάφορα περιστατικά τα οποία αμαυρώνουν το σημαντικότατο έργο που προσφέρουν η πλειοψηφία τους σε ευαίσθητους τομείς. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ήδη ο σχεδιασμός να κατατεθεί νομοσχέδιο και να ψηφιστεί μέχρι και τα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου αυτού έχουν αποφασιστεί. Συγκεκριμένα οι Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟκοιΠ), όπως θα ονομάζονται οι εθελοντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, θα εγγράφονται σε δημόσια βάση δεδομένων που θα τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών και θα παρακολουθείται από ειδική διεύθυνση που θα συσταθεί.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή στο σχετικό μητρώο θα μπορούν να εγγράφονται ΜΚΟ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ο κοινωφελής φορέας που θα υποβάλλει αίτηση θα πρέπει:

• Να έχει συσταθεί τρία έτη προ της αίτησης εγγραφής του.

• Να πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει ο σχετικός νόμος.

• Να μη συνάπτει συμβάσεις οιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής του ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, με την εξαίρεση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων.

• Να μη λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση μεγαλύτερη από 40% επί του προϋπολογισμού για τη λειτουργία του ή δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου.

Παράλληλα το νομοσχέδιο θα υπαγορεύει ότι κρατικές επιχορηγήσεις θα λαμβάνουν μόνο όσες ΜΚΟ έχουν εγγράφει στο συγκεκριμένα μητρώο. Στο νομοσχέδιο επίσης θα περιλαμβάνεται ότι για κάθε κρατική χρηματοδότηση οι εγγεγραμμένες ΜΚΟ θα υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν τα στοιχεία του φορέα από τον οποίο χρηματοδοτούνται, καθώς και τον προϋπολογισμό και απολογισμό για το κάθε πρόγραμμα. Ακόμα κάθε ΜΚΟ που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση θα είναι υποχρεωμένη να τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά για τον σκοπό του συγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Τέλος η κάθε εγγεγραμμένη ΜΚΟ θα πρέπει να διαθέτει ιστοσελίδα στην οποία θα δημοσιεύει υποχρεωτικά το καταστατικό ή τη συστατική της πράξη, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τον απολογισμό τους, το ετήσιο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικού γραφείου, κάθε χρηματοδοτούμενο από το Δημόσιο πρόγραμμα ή δράση, καθώς και στοιχεία πιστοποίησής του από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εάν διαθέτει τέτοια πιστοποίηση.

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

  

 

 

Karfitsa