Πολιτική

Δεν πάει στην προανακριτική για Novartis ο Σαλμάς

Ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÌÜñéïò ÓáëìÜò ìéëÜ óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2016, ÓÜââáôï 5 Äåêåìâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé ãéá ôåëåõôáßá ìÝñá óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 2016, ç ïðïßá èá ïëïêëçñùèåß ôá ìåóÜíõ÷ôá ôïõ ÓáââÜôïõ, Ýðåéôá áðü öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ
Ο βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς, παρέλαβε πρόσκληση την περασμένη Παρασκευή για να προσέλθει στην προανακριτική επιτροπή και σήμερα ,Δευτέρα, με επιστολή του γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να προσέλθει.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο για τον προγραμματισμό των εργασιών και κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα.

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa