Πολιτική

Δεν πάει στην προανακριτική για Novartis ο Σαλμάς

Ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÌÜñéïò ÓáëìÜò ìéëÜ óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2016, ÓÜââáôï 5 Äåêåìâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé ãéá ôåëåõôáßá ìÝñá óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý 2016, ç ïðïßá èá ïëïêëçñùèåß ôá ìåóÜíõ÷ôá ôïõ ÓáââÜôïõ, Ýðåéôá áðü öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÚÔÁÓ
Ο βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς, παρέλαβε πρόσκληση την περασμένη Παρασκευή για να προσέλθει στην προανακριτική επιτροπή και σήμερα ,Δευτέρα, με επιστολή του γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να προσέλθει.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο για τον προγραμματισμό των εργασιών και κάποια άλλα διαδικαστικά θέματα.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER