Περιφέρειες - Δήμοι

Διευκρινίσεις για τις προσλήψεις της 3Κ σε Δήμους από το Υπουργείο Εργασίας

Στην παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων με την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με το αριθμ. Φ10042/45119/1199/20.11.2019 έγγραφό του. Συγκεκριμένα επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

« Με αφορμή την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με την οποία διορίσθηκαν τακτικοί υπάλληλοι στις Υπηρεσίες Υγιεινής των Δήμων και προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ασφαλιστικό τους καθεστώς καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, δεδομένου ότι έχουν ανακύψει σχετικά ζητήματα, των οποίων η υπηρεσία μας είναι αποδέκτης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(…) Δεδομένου ότι οι προσληφθέντες με την Προκήρυξη 3Κ/2018, θα απασχοληθούν στις Υπηρεσίες Υγιεινής και σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διακρίνουμε -ως προς την υπαγωγή τους στην ασφάλιση- τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) Όσοι (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, άνδρες – γυναίκες) υπαχθούν στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και απασχοληθούν αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις περιοριστικά αναφερόμενες ειδικότητες και εργασίες του αρ.4 του ν.3660/2008, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους (βαριά & ανθυγιεινά επαγγέλματα) και υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 4,3% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

ii) Όσοι υπαχθούν αυτοδίκαια ή επιλέξουν, κατά τα αναφερόμενα στην περ.Β.ii του εγγράφου, την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι (άνδρες-γυναίκες) και απασχοληθούν στις περιοριστικά αναφερόμενες εργασίες και ειδικότητες του αρ. 36 του ν.1694/1987, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησες τους και καταβάλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:

20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος)

Πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ):

3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40 ο Δήμος) και

3,40% (2,1% ο ασφαλισμένος και 1,3% ο Δήμος)

Σύνολο πρόσθετης εισφοράς ΒΑΕ ασφαλισμένου 4,3% και Δήμου 2,7%.

Όσοι από τους ανωτέρω, ωστόσο, απασχοληθούν σε εργασία ή ειδικότητα, η οποία δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο αρ.36 του ν.1694/1987, αλλά ανήκει στις περιοριστικά αναφερόμενες του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 – ΦΕΚ Β’ 2778/2011), υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβάλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:

20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και

Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ

3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος).

Εάν είναι νέοι ασφαλισμένοι, υπάγονται μόνο στον προαναφερόμενο Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 – ΦΕΚ Β’ 2778/2011) εφόσον απασχολούνται στις αναφερόμενες σε αυτόν εργασίες και ειδικότητες και υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 3 και 4 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει και καταβάλουν επίσης τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:

20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και

Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ:

3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος).

Σχετικά με την εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ποσοστού 1%, την οποία επιβαρύνεται ο εκάστοτε Δήμος, σας γνωρίζουμε ότι υπόχρεοι είναι οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολείται σε Υπηρεσίες Υγιεινής (υπόνομοι, αποκομιδή απορριμμάτων, χρησιμοποίηση και καταστροφή απορριμμάτων, εκκένωση βόθρων), όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του αρ.1 του Β.Δ.473/1961.

Σημειώνουμε ότι η εισφορά για την κύρια σύνταξη, είτε βάσει των προαναφερόμενων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Δημόσιο είτε στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους και επί των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους (σχετ. η αριθμ.2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017- ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ και η αριθμ.Φ10042/οικ. 13567/329/8.06.2018 – ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).

Επί της ανωτέρω βάσης υπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά ΒΑΕ για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του αρ.36 του ν.1694/1987 ή του Κανονισμού ΒΑΕ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 – ΦΕΚ Β’ 2778/2011).

(…) Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ασφαλισμένοι που καταβάλλουν τις πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για κύρια ασφάλιση, καθόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες ανήκουν, βάσει διατάξεων είτε του πρώην Δημοσίου είτε του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα καταβάλλουν και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠτις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του αρ.5 του ν.4225/2014, όπως ισχύει, πρόσθετες εισφορές περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ποσοστού 2% (1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη) επί της ίδιας βάσης υπολογισμού με αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την κύρια ασφάλιση.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την εφάπαξ παροχή, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.2 παρ.1β του ν.3865/2010, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στους αντίστοιχους πρώην φορείς που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.Στην προκειμένη, επομένως, περίπτωση -ως τακτικοί υπάλληλοι Δήμων- υπάγονται ως προς την εφάπαξ παροχή στον κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΠΔΚΥ) και ως προς την υγειονομική περίθαλψη στο πρ. ΤΥΔΚΥ. (…) »

Πηγή: airetos.gr

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa