Περιφέρειες - Δήμοι

Η ατζέντα του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση του Σώματος για το θέμα της Διπλής Ανάπλασης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Ενημέρωση τεχνικών παρεμβάσεων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρότασης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας
Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.” του άρθρου
100 του Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική Ο.Τ.Α., ρύθμιση ζητημάτων Υπ.
Εσωτερικών, ΕΕΤΤ, Ιθαγένεια, ΑΣΕΠ και άλλες διατάξεις (Α΄53), σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 5 αυτού, ως ισχύει (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 251400-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

4. Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της συγκρότησης και τον ορισμό δέκα (10) μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 102 του Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική Ο.Τ.Α., ρύθμιση ζητημάτων Υπ. Εσωτερικών, ΕΕΤΤ, Ιθαγένεια, ΑΣΕΠ και άλλες
διατάξεις (Α΄53), της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ –
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.”, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019
(Α΄134) (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 251420-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

5. Έγκριση ή μη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων με την Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ”, το οποίο θα υπογράψει ο Δήμαρχος
ως νόμιμος εκπρόσωπος (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 252239-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

6. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 42/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά “έγκριση για α) τον ορισμό Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου και β) την εκ
νέου συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής με τη νέα σύνθεση”, ως
προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κ. Φώτη
Σάλλα (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259929-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

7. Έγκριση Α) για την υποπαραχώρηση του ΚΤΗΡΙΟΥ Α του πρώην ΚΑΠΑΨ στο Σωματείο “Α΄
Παιδική Ηλικία και Γονεϊκότητα – Το Μεγάλο Μας Σπίτι” για τρία (3) έτη, Β) του σχεδίου
ιδιωτικού συμφωνητικού υλοποίησης και Γ) για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων
για την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό
έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

8. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης προς χρήση, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου
Αθηναίων ΔΑΕΜ Α.Ε. για την εγκατάσταση της έδρας της, σε χώρους του Σεραφείου
Συγκροτήματος, ήτοι τον Γ΄ πάνω από το ισόγειο όροφο αναλαμβάνοντας η προαναφερόμενη
εταιρεία, όλα τα έξοδα που ήθελε προκύψουν (φόροι, τέλη κ.λ.π.) (Διεύθυνση Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

9. Έγκριση Α) την παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων για την υλοποίηση δράσεων και Β) τη
συμμετοχή ή μη του Φορέα (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των
σχολείων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 263107-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” (με διακριτικό
τίτλο “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”) την 8η/12/2020 (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Δ.Α.) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 262548-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΔΕΔΕΣ

11. Έγκριση για Α) τη δωρεάν παραχώρηση του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4389, οχήματος μάρκας IVECO
στο Δήμο Λοκρών και του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4372 οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Νεμέας
και Β) την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Ν. Αβραμίδη για τις απαιτούμενες ενέργειες
προς υλοποίηση των μεταβιβάσεων (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.263103-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

12. Συζήτηση για τη μεταστέγαση των 39ου και 125ου Νηπιαγωγείων Αθήνας (“ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ”,
“ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ”, “ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, “ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
262251-20)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13. Έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2020
(Διεύθυνση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της απόδοσης στο Δήμο από την Περιφέρεια Αττικής
του συνολικού ποσού των 152.501,44€ για τα ανταποδοτικά τέλη Λαϊκών Αγορών Α΄ εξαμήνου
του έτους 2020 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259965-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. Έγκριση ή μη για α) την άσκηση αρμοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 3852/10, β) την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) επί της
οδού Ασκληπιού αρ. 31 και Ναβαρίνου αρ. 2-4, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από 29-
11-2020 έως 28/02/2021, από την Κεντρική Κλινική Αθηνών για τη διεξαγωγή των RAPID
TEST και β) τον ορισμό του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στο ποσό των 3.418,31€
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

16. Έγκριση ή μη για α) την άσκηση αρμοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 3852/10 και β) την παράταση
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ΑΤΕΛΩΣ στην Οργάνωση “Ithaca Laundry” για την
τοποθέτηση κινητής μονάδας πλυντηρίου ρούχων για τον άστεγο πληθυσμό στην Πλ.
Κουμουνδούρου, από Δευτέρα έως Κυριακή για το χρονικό διάστημα από 01-12-2020 μέχρι και
30-6-2021 και ώρες: 12.00 με 18.00 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 1)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

17. Έγκριση του χρόνου εποχιακής λειτουργίας της εταιρείας ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ
ΘΙΑΣΟΣ Ο.Ε. επί της οδού Σπετσοπούλας 9, από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους
και της συνεπεία αυτής αναλογικής χρέωσης με δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
(αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 01211797), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/76
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 263113-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18. Έγκριση για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Αθηναίων, με ταυτόχρονη κατάργηση θέσεων του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (θέσεων κατοίκων και θέσεων επισκεπτών) (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 106/2020 ομόφωνη πράξη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
– Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 244401-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

19. Έγκριση α) της κατάργησης της θέσης περιπτέρου επί της οδού Κάνιγγος αρ 32, της δικαιούχου κας Θ.Π. Παναγιώτας Βάσιου και β) της μετατόπισης αυτού σε νέα θέση επί της οδού
λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 150. (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 134/2020 κατά πλειοψηφία πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 261112-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

20. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Τσάμη Καρατάσου α) από την οδό Αναστασίου
Ζίννη έως την οδό Ορλώφ και β) από την οδό Λαζαίων έως την οδό Αναστασίου Ζίννη,
(συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών), απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο:
“Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ. Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017” (Σχετική
είναι η υπ΄ αριθμ. 122/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 258997-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

21. Έγκριση του καθορισμού υψών εντός οριοθετημένης περιοχής που περιβάλλει την Ακρόπολη
και ειδικότερα εντός των συνοικιών Μακρυγιάννη – Βεΐκου – Κουκάκι – Φιλοπάππου της 1ης
Δημοτικής Κοινότητας, Νέου Κόσμου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και Άνω Πετραλώνων της
3ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 164/2020 κατά πλειοψηφία πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. –
Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

22. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ικαριέων, από την οδό Ζαγρέως έως την οδό
Περσεφόνης (συνολικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερών), απαραίτητων για το προς εκτέλεση
έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 2ης & 3ης Δ.Κ. Σειρά ΕΑ 160/2016” (Σχετική
είναι η υπ΄ αριθμ. 121/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 258996-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

23. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Νικηταρά, από την οδό Θεμιστοκλέους έως την
οδό Εμμ. Μπενάκη (συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών), απαραίτητων για το προς
εκτέλεση έργο: “Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε περιοχές αρμοδιότητας
ΕΥΔΑΠ ΑΕ” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 124/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως
& Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259725-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

24. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αμφιτρύωνος, από την οδό Αλόπης έως την οδό
Αθάμαντος (συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών), απαραίτητων για το προς εκτέλεση
έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 2ης & 3ης Δ.Κ. Σειρά ΕΑ 160/2016” (Σχετική
είναι η υπ΄ αριθμ. 125/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259743-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

25. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Μαυρομιχάλη, α) από την οδό Τσιμισκή έως την
οδό Ισαύρων και β) από την οδό Μαυρικίου έως την οδό Βατάτζη (συνολικής διάρκειας εξήντα
(60) ημερών), απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης
Λυμάτων 1ης Δ.Κ. Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 126/2020
ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 259726-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

26. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Δαιδάλου, από τη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας έως την
οδό Μονής Αστερίου (συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών), απαραίτητων για το προς
εκτέλεση έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ. Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ
159/2017” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 123/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως
& Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259742-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

27. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Μονής Αστερίου, από τη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας
έως την οδό Δαιδάλου (συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών), απαραίτητων για το προς
εκτέλεση έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ. Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ
159/2017” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 118/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως
& Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259741-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

28. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Νότη Μπότσαρη, από την οδό Οδυσσέα
Ανδρούτσου έως την οδό Δημητρακοπούλου (συνολικής διάρκειας εξήντα (60) ημερών),
απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο: “Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ.
Σειρά ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 119/2020 ομόφωνη πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259733-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

29. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αριστίππου και στο εκτός ρυμοτομικού σχεδίου
πλάτωμα επί της οδού Αριστίππου, στην είσοδο του τελεφερίκ του Λυκαβηττού (Σχετική είναι η
υπ΄ αριθμ. 127/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,) (Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259718-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

30. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αλκινόης (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 117/2020
ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 259737-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

31. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κυνουρίας (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 116/2020
ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 259738-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

32. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 100/2019 ΑΔΣ που αφορά: “έγκριση για τις
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό Δικωνύμου, σε τμήμα της οδού Γεωργίου Μπάκου και στους
παράδρομους των οδών Κωνσταντίνου Περρίκου και Αθανασίου Καρπενησιώτη, σύμφωνα με την υπ`
αριθμ. 193/18 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 128/2020
ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 259759-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

33. Έγκριση για το χαρακτηρισμό της οδού Πέραν σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με καθορισμό
μέγιστης ταχύτητας κίνησης των οχημάτων τα 20χλμ./ώρα (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 132/2020
ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 259756-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

34. Έγκριση για την εκ περιτροπής στάθμευση στην οδό Τρώων, μεταξύ των οδών Παλληναίων
και Ιολάου (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 131/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου
Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259749-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
(ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

35. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Μαρίνου Γερουλάνου και Νικ. Γεννηματά
(Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 133/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259757-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

36. Έγκριση για την αριθμοδότηση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 72,
περιοχής 64, στη συμβολή των οδών Λεωνίδου και Ευρυμέδοντος, με τον αριθμό 106 στην οδό
Λεωνίδου (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 261203-20) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

37. Έγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (είδους Ευκάλυπτος) στη συμβολή των οδών Λιοσίων 266-
268 & Ζορμπά, διότι εμποδίζει την κατασκευή της υπό ανέγερση οικοδομής (Σχετική είναι η υπ΄
αριθμ. 146/2020 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας )
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259731-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

38. Έγκριση κοπής ενός (1) δένδρου (είδους Βραχυχίτωνας) στην οδό Λιοσίων 174, προκειμένου
να μην εμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στο πλυντήριο αυτοκινήτων που
πρόκειται να λειτουργήσει (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 147/2020 κατά πλειοψηφία πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 259735-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.
ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

  

 

 

Karfitsa