Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Θετικό και παραγωγικό κλίμα – Ζαχαριάδης: Γόνιμος και παραγωγικός διάλογος

Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí Ðáíáãéþôçò ÈåïäùñéêÜêïò (Ä) õðïäÝ÷åôáé ôïí âïõëåõôÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Êþóôá Æá÷áñéÜäç (Á) óôçí óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí óôï õðïõñãåßï, ÐáñáóêåõÞ 23 Ïêôùâñßïõ 2020. Ìå óôü÷ï ôç óõíáßíåóç óôç ìåôáññýèìéóç ôïõ ÁÓÅÐ óõíáíôÞóåéò ÈåïäùñéêÜêïõ ìå åêðñïóþðïõò êïììÜôùí. Óôï ðëáßóéï áõôü, Þäç, Ý÷ïõí êáèïñéóôåß êáô’ éäßáí óõíáíôÞóåéò ôïõ õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ìå ôïí ê. Ê. Æá÷áñéÜäç, åê ìÝñïõò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôïí åêðñüóùðï ôçò «ÅëëçíéêÞò Ëýóçò», ê. ÅõÜããåëï Öáíßäç, êáé -ìå ôéò åêðñïóþðïõò ôïõ «ÌÝñá25», êõñßåò ÖùôåéíÞ ÌðáêáäÞìá êáé ÁããåëéêÞ Áäáìïðïýëïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Με στόχο τη δημιουργία της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου που θα εκσυγχρονίζει, θα ψηφιοποιεί, θα αναβαθμίζει και θα κάνει πιο αντικειμενική και δίκαιη τη διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, μέσω ΑΣΕΠ, ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ξεκίνησε επαφές με εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο pireasnow.gr

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 

 

  

 

 

 

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa