Οικονομία Πολιτική

Λιβανός: Τέλη Ιουλίου η προκαταβολή 40% των αποζημιώσεων για τον παγετό στους αγρότες

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ: "ÅíóùìÜôùóç ôçò Ïäçãßáò (ÅÅ) 2019/633 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 17çò Áðñéëßïõ 2019 ó÷åôéêÜ ìå ôéò áèÝìéôåò åìðïñéêÝò ðñáêôéêÝò óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý åðé÷åéñÞóåùí óôçí áëõóßäá åöïäéáóìïý ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí êáé ôñïößìùí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò", ôçí ÔåôÜñôç 7 Áðñéëßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Έως τέλος Ιουλίου θα πιστωθούν περίπου 155 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά την προκαταβολή του 40% των εκτιμηθέντων ζημιών, προς τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός τονίζοντας ότι «το σύνολο των αποζημιώσεων θα καταβληθεί σε όλους τους παραγωγούς αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκτιμήσεων».

Παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη για τις αποζημιώσεις για τον παγετό ο κ. Λιβανός υπογράμμισε πως κανείς παραγωγός «δεν θα μείνει χωρίς αποζημίωση. Καμία ελληνική αγροτική οικογένεια δεν θα μείνει απροστάτευτη. Όλες οι ζημιές του παγετού θα καλυφθούν σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας».

Όπως είπε «ο πρωθυπουργός έδωσε την ξεκάθαρη εντολή να αποζημιωθούν δίκαια όλοι όσοι επλήγησαν. Η αποζημίωση αυτή, όμως, θα είναι δίκαιη, και με βάση την ζημία που προκλήθηκε».

Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε επίσης την άμεση εκταμίευση 3,5 εκατ. ευρώ προς τον ΕΛΓΑ ώστε να μπορούν να καλυφθούν «τα άμεσα διοικητικά κόστη ώστε να συνεχίσει την εξατομικευμένη και ανά ιδιοκτησία εκτίμηση των ζημιών».

Επισήμανε ότι έχει ήδη σταλεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση κρατικής ενίσχυσης προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Λιβανό «το σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν από τον παγετό θα αποζημιωθούν σύμφωνα με το κανονισμό αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, ο οποίος θα τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις ζημιές στις καλλιέργειες οι οποίες ευρίσκονταν στο προανθικό στάδιο», ενώ όπως ανέφερε «θα υπάρξει κάλυψη της αποζημίωσης που θα υπολογιστεί στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας».

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER