Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: Προσπάθεια Μιωνή να εμφανίσει σκάνδαλα ως σκευωρίες

Óõíåäñßáóç ôçò ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïò äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç äéåñåýíçóç áäéêçìÜôùí ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí ôåëåóèåß áðü ôïí ðñþçí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò ÄçìÞôñç Ðáðáããåëüðïõëï êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ, ôçí ÄåõôÝñá 15 Éïõíßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, με αφορμή τη σημερινή δήλωση του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή για την υπόθεση Νοvartis, έξω από τον ‘Αρειο Πάγο και λίγο πριν την έναρξη της κατάθεσής του, σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα ο Μιωνή, χθες ο Παπαντωνίου συνέχισαν την απεγνωσμένη και μάταιη προσπάθειά τους να ξεπλύνουν τις θηριώδεις μίζες στα εξοπλιστικά και την τεράστια φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και να τις εμφανίσουν ως δήθεν σκευωρίες του Παπαγγελόπουλου, όπως και το σκάνδαλο της Novartis».

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER