Media

Πλειός (σε Κανάλι-1) : Ζούμε σε μία περίοδο, όπου τα μέσα επικοινωνίας είναι εμφανώς στρατευμένα

Ï Ãéþñãïò Ðëåßïò ðáßñíåé ìÝñïò óôçí ðáñïõóßáóç Ýñåõíáò ôïõ ÉÏÌ ìå èÝìá "Ðáñáêïëïýèçóç ôïõ âáèìïý êáé ôïõ ôñüðïõ ðñïâïëÞò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ðñïóþðùí áðü ôá äåëôßá åéäÞóåùí ôçò åëëçíéêÞò ôçëåüñáóçò", ÐÝìðôç 6 Íïåìâñßïõ 2008.

Ο Πρόεδρος στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, Γιώργος Πλειός ήταν ο σημερινός καλεσμένος του Νίκου Μπουρσινού και της εκπομπής «Λαϊκή Αγορά» στο Κανάλι Ένα 90,4.

Διαβάστε τη συνέχεια στο pireasnow.gr

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa