Περιφέρειες - Δήμοι

Ποια θέματα θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16:00
για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Αθηναίων έτους 2021 (Σχετική η υπ` αριθμ. 1/21 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Ανθεκτικότητας Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 10151-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο
Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι 2021, με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων
τρίτης ηλικίας ( (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.51/2021 πράξη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 10429-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ Α ΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3. Έγκριση γνωμοδότησης για α) την ίδρυση Γ΄ Λυκειακής τάξης του
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και β) τη προσθήκη ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ
του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου
Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 288522-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

4. Έγκριση των όρων δόμησης και προστασίας των υπό στοιχεία ΠΟΛ.Β/6Ζ,
Γ/11/42, Γ/11/68, Γ/11/325, Γ/11/196 οικογενειακών τάφων του Α΄
Κοιμητηρίου (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 288570-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

5. Έγκριση της αποδοχής δέκα (10) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Αθηναίων κατά το έτος 2021
και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/
νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
5180-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6. Έγκριση της αποδοχής είκοσι (20) σπουδαστών Α.Ε.Ι. για την
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Αθηναίων κατά το έτος 2021
και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών σε διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/
νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
5181-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

7. Έγκριση για την τροποποίηση του Β` σκέλους της υπ` αριθμ. 796/19 ΑΔΣ
που αφορά “έγκριση Α) του ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού και Β) της
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 481/2019 ΑΔΣ, ως προς τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) για την υλοποίηση της Πράξης με
τίτλο: «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες
ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)» MIS 5029634” ως προς τα μέλη
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (Δ/νση
Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 6544-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

8. Έγκριση για τη διόρθωση της υπ` αριθμ. 575/20 ΑΔΣ που αφορά ως προς
τη διόρθωση του σκέλους Β`, της πρόσληψης δύο ατόμων με σύμβαση
μίσθωσης έργου και την κατανομή της αμοιβής τους στα έτη 2021 και 2022
(Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10426-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

9. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στη Διαρκή Επιτροπή
Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
(COPPEM – Standing Committee for the Euro-Mediterranean partnership of
the local and regional authorities). (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας &
Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10427-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. Έγκριση τέλεσης πάγιων εθνικών ή τοπικών εορτών ή άλλων πολιτιστικών,
μορφωτικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και συνεδρίων του Δήμου Αθηναίων
το 2021. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10462-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση ή μη παραχώρησης ατελώς κοινόχρηστου χώρου α) για την
Υπαίθρια Προβολή της προσωπογραφίας του Κουντουριώτη έξω από το
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) και β) για την Υπαίθρια
Έκθεση 25 Προσωπογραφιών αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης,
πολιτικών προσώπων, ιερωμένων και απλών ανθρώπων από την εποχή του
Όθωνα, περιμετρικά του Εθνικού Κήπου κατά μήκος της πλευράς της οδού
Βασ. Σοφίας από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβια Ιωάννου για τα 200 έτη από
την Ελληνική Επανάσταση για το χρονικό διάστημα από 30-01-2021 έως 04-
04-2021 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10465-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

12. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1430/19 ΑΔΣ που αφορά
“έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου
αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου “ ως
προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου
Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 10430-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

13. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1435/19 ΑΔΣ που αφορά
“έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου
αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”
λόγω αναπλήρωσης παραιτηθέντος τακτικού μέλους και ορισμού νέου
αναπληρωματικού μέλους (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου
Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10433-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους
2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. Ορισμός αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας “ΤΣΑΝΤΙΝΗΣΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, για τον δικαστικό
χειρισμό (i) της από 4.1.2021 πρόσθετης παρέμβασης της ΕΤΑΔ Α.Ε.
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την
ακύρωση της 4365/2019 απόφασης του ΠΠΑ και (ii) της από 4.1.2021
πρόσθετης παρέμβασης της ΕΤΑΔ Α.Ε. ενώπιον του Εφετείου Αθηνών
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την διατήρηση της 4365/2019
απόφασης του ΠΠΑ (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Νομική Διεύθυνση) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

16. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 που
αφορά ανταποδοτικά τέλη & Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 5182-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 5184-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Η΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 5185-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ε΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9997-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Δ΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9996-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της ΣΤ΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 9999-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10001-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ε΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10002-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Δ΄/2020 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10004-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

25. Έγκριση χωροθέτησης είκοσι πέντε (25) θέσεων ηλεκτρικών οχημάτων προς
φόρτιση, σε διάφορα σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Αθηναίων (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ.37/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.10428-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

26. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Μοναστηρίου και Τιμαίου
(Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 278/2020 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 5188-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

27. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Πλατείας Συντάγματος, στο
τμήμα μεταξύ των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Μητροπόλεως. (Σχετική
είναι η υπ’ αριθμ.38/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου
Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.10432-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

28. Έγκριση για α) τη μονοδρόμηση της οδού Δαναών, με φορά από την οδό
Τριών Ιεραρχών προς και έως την οδό Θεσσαλονίκης και β) την απαγόρευση
της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού Δαναών (Σχετική
είναι η υπ’ αριθμ. 276/2020 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου
Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 5183-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29. Έγκριση για τον καθορισμό της οδού Αρχελάου ως οδού προτεραιότητας
έναντι της οδού Αμύντα (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 275/2020 πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 5186-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30. Έγκριση δημιουργίας διαβάσεων πεζών στη συμβολή του πεζοδρόμου της
οδού Νικάνδρου με τις οδούς Τελεσίλης και Παυσανίου. (Σχετική είναι η υπ’
αριθμ. 277/2020 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και
Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 5187-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31.Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόνησης επικαιροποιημένης οριστικής
μελέτης για την ανάπλαση της οδού Ερμού στο Δήμο Αθηναίων από την
εταιρεία με την επωνυμία ¨Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.” (Δ/νση Οδοποιίας,
Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10450-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

32. Έγκριση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το σύνολο των
κατασκευαστικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, για το
Λόφο του Στρέφη, από την εταιρεία PRODEAlnvestments (Δ/νση Πρασίνου
και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 10421-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.
ΚΟΛΛΑΤΟΣ

33. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των
Αθηνών, στο χώρο στη συμβολή των οδών Έσλιν και Λαμίας (Ο.Τ. 5, περ. 80
της 7ης Δ.Κ.), ακίνητο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, με άρση της ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 15/7/1967 Β.Δ. (ΦΕΚ 87/Δ/1-8-
1967) και επιβολή νέας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με χαρακτηρισμό του
συγκεκριμένου ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου και οδού 6,00μ. (Σχετική
είναι η υπ’ αριθμ. 235/2020 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου
Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 277641-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa