Περιφέρειες - Δήμοι

Ποια θέματα θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Η 5η Συνεδρίαση του Σώματος, θα γίνει τη Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00 για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Σχετική η υπ` αριθμ. 2/21 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανθεκτικότητας Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 61313-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Συζήτηση και έγκριση του προτεινόμενου προγράμματος δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Δήμο Αθηναίων (ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ) (Σχετ. έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

3. Έγκριση για Α) την υιοθέτηση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων από το Δήμο Αθηναίων και Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Χάρτας (Σχετική η υπ` αριθμ. 3/21 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή – (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 62368-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

4. Α) Έγκριση ή μη παραχώρησης μετ΄ ανταλλάγματος ακινήτου έκτασης 35.608 τ.μ. ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. που βρίσκεται επί του Λόφου Λυκαβηττού, στο Δήμο Αθηναίων και την
έγκριση των όρων της σύμβασης της παραχώρησης αυτής,
Β) έγκριση ή μη μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης που αφορά τμήμα του ακάλυπτου χώρου έμπροσθεν του θεάτρου Λυκαβηττού, όπως εμφαίνεται στο υπ΄αριθμ. 468/51/22894/22-12-69 τοπογραφικό
διάγραμμα και καταλαμβάνει χώρο 23,22 τ.μ. για εγκατάσταση και λειτουργία κινητής καντίνας και την έγκριση των όρων της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης αυτής και Γ) έγκριση της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
62325-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5. Έγκριση για τη διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1225/2019 ΑΔΣ η οποία συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/20 ΑΔΣ και αφορά «ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς αυτών για τη
συμπλήρωση Επιτροπής για την επίβλεψη της διαδικασίας δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου», ως προς την
αντικατάσταση της κας Ελένης Χαλβατζά (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 62334-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 382/2008 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση Α) για τη λύση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, βάσει του Ν. 3463/2006 Β) για τον ορισμό δύο Ορκωτών Λογιστών και Γ) για τη δέσμευση του Σώματος για μεταφορά του προσωπικού της ανωτέρω
εταιρείας μετά τη λύση της, στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 269 του εν λόγω Νόμου», ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκκαθαριστή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αθηναίων Α,Ε, ΟΤΑ υπό εκκαθάριση) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 61526-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

7. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1436/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους και ορισμό νέου αναπληρωματικού μέλους (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας,
Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 40508-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

8. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1426/19 ΑΔΣ που αφορά
“έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου
Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την
εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους
(Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 58064-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

9. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 42/20 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για α)τον ορισμό Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου και β) την εκ νέου συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω Σχολικής
Επιτροπής με τη νέα σύνθεση”, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 58131-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

10.Έγκριση για Α) την αποδοχή ή μη της πρόθεσης δωρεάν Κατάρτισης της Αναλογιστικής Μελέτης παροχών στο Προσωπικό σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) για το οικονομικό έτος 2020,
Β) την επιλογή της πρότασης του κ. Νικολάου Φράγκου και Γ) τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή της μελέτης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 62329-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου παρελθόντων ετών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης (Δ/νση Αστικής Κατάστασης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 49381-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12.Ορισμός υπευθύνων – υπόλογων κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών, ειδικού σκοπού, Πάγιας Προκαταβολής (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 49379-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13.Έγκριση του από 24-2-2021 Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείου του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59387-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14.Έγκριση ή μη της παράτασης διάθεσης του υπό στοιχεία ΚΗΗ 4436 (ΔΑ 2138) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος, μάρκας IVECO, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59354-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

15.Έγκριση για την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Αβραμίδη, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων αφενός στην υπογραφή του συμβολαίου δωρεάς και
αφετέρου στην υπογραφή της δήλωσης φόρου αποδοχής δωρεάς για τη δωρεάν διάθεση του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4374 (ΔΑ 2039) οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Σερίφου και του με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 1826 (ΔΑ
2000) οχήματος μάρκας IVECO στο Δήμο Ίου Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59392-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

16.Έγκριση για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου για τη σύναψη μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, για τρία (3) χρόνια, για την υλοποίηση του
χρηματοδοτούμενου έργου «FOSTERING THE URBAN FOOD SYSTEM TRANSFORMATION THROUGH INNOVATIVE LIVING LABS IMPLEMENTATION (FUSILLI)» (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Horizon 2020» (H2020-FNR-2020/CE-FNR-07-2020) (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 219/2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που
παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 50926-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

17.Έγκριση για την αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Γλυπτών Έργων Τέχνης του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59397-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18.Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 (Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. έγγραφο 2)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19.Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021 του Δήμου Αθηναίων, του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ), του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης
Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου Αθην, βάσει της ΚΥΑ 34574/05-07-
2018 – ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και 3635/Β΄/27-08-2018 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61528/28-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (Σχετική
είναι η υπ΄ αριθμ. 255/2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59390-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20.Έγκριση για την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 788/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για την έκδοση καταλογιστικής απόφασης για την επιστροφή των καταβληθεισών αποδοχών ύψους 245,86€ στον
υπάλληλο κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ” ως προς το όνομα του υπαλλήλου (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 45730-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21.Έγκριση του χρόνου εποχιακής λειτουργίας του θεάτρου ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ επί της οδού Ναυπλίου 12, για οκτώ (8) μήνες και συγκεκριμένα από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους και της
συνεπεία αυτής αναλογικής χρέωσης με δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 0022500), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/76 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 50999-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

22.Έγκριση του χρόνου εποχιακής λειτουργίας του θεάτρου STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ επί της οδού Μαυρομιχάλη 134, για έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα από 1 Σεπτεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους
και της συνεπεία αυτής αναλογικής χρέωσης με δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 01157350), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 429/76 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 51000-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

23.Έγκριση ή μη διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας)( Σχετ. Γεν. Πρωτ. 50884-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ

24.Έγκριση για την αποδοχή ή μη της απόδοσης από την Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο συνολικού ποσού 222.092,29€ για τα ανταποδοτικά τέλη Λαϊκών Αγορών Β΄ εξαμήνου του έτους 2020 (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59393-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

25.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Α΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 44796-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26.Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Ε΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 40509-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

27.Έγκριση για τη διόρθωση της υπ΄αριθμ. 33/2021 ΑΔΣ που αφορά «τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στο χώρο στη συμβολή των οδών Έσλιν και Λαμίας (Ο.Τ. 5, περ. 80 της 7ης Δ.Κ.), ακίνητο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 15/7/1967 Β.Δ.
(ΦΕΚ 87/Δ/1-8-1967) και επιβολή νέας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου και οδού 6,00μ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 235/2020 πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», ως προς το λεκτικό (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 62333-21)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. – Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

28.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αιολίδος από την οδό Πανδώρου έως την οδό Περσέως, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, καθώς
και της τοποθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στον κόμβο συμβολής των οδών Πανδώρου & Αιολίδος (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 174/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 58066-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.– Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

29.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης που αφορούν στην απομείωση του πλάτους οδοστρώματος, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για το εκτελούμενο έργο “Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων (1η έως 7η Δημοτική Κοινότητα) για το έτος 2019” (Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 181/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 58068-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
– Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

30.Έγκριση για την κοπή δένδρου (είδους Αείλανθου) στην οδό Βουκουρεστίου 58, διότι το ριζικό του σύστημα προκαλεί φθορές στο παρακείμενο ακίνητο (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 138/2021 πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 41748-21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΓ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

31.Έγκριση για την ολική κοπή δένδρου (είδους Νερατζιά) στην οδό Αγαθοδαίμονος 34, διότι φύεται στην είσοδο καταστήματος με αποθήκη, εμποδίζοντας εργασίες φόρτωσης-εκφόρτωσης με κλάρκ (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 180/2021 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
– Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 58065-
21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΓ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa