Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και για τα χρέη των επιχειρήσεων προς το δημόσιο, ενεργοποιείται, με απόφαση της Κατερίνας Παπανάτσιου.
Οι όροι με τους οποίους το δημόσιο θα αποδέχεται ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που προβλέπει ο νόμος 4469/2017, καθορίζονται  με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες θα εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης, θα είναι δυνατόν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.

Συγκεκριμένα στην απόφαση προβλέπεται ότι για να υπερψηφίσει το δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωση των οφειλών της, θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή, το δημόσιο θα λαμβάνει υπόψιν του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άϋλα πάγια πλην ακινήτων, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές. Η αγοραία αξία των προαναφερόμενων κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ, είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000 ευρώ.

Για να υπολογιστεί η ικανότητα αποπληρωμής του επιχειρηματία-οφειλέτη, δηλαδή το ποσόν που μπορεί να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές του εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψιν:

  1. για νομικά πρόσωπα -είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη-, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίες πριν την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
  2. για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση -είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη- τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

 

 

Σχολιάστε ...