Οικονομία

Πως ένας δικηγόρος γλίτωσε πρόστιμα 142.097,11 ευρώ επειδή η εφορία έκανε λάθος

Ένα τυπικό λάθος της Εφορίας και συγκεκριμένα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, γλίτωσε φορολογούμενο από πρόστιμο ύψους άνω των 140.000 ευρώ.

Στον συγκεκριμένο φορολογούμενο, ο έλεγχος είχε εντοπίσει αδήλωτες καταθέσεις ύψους 218.356 ευρώ και του επέβαλε φόρους και πρόστιμα ύψους 142.097,11 ευρώ.

Όμως, ο ελεγχόμενος, δικηγόρος στο επάγγελμα) διαπίστωσε ένα λάθος στην εντολή ελέγχου, το οποίο ήταν αρκετό να ακυρώσει τον φορολογικό έλεγχο και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.
Η ακύρωση αποφασίστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Απόφαση ΔΕΔ 2116/2019), στην οποία προσέφυγε ο ελεγχόμενος.

Αναλυτικότερα, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, με την Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος 69.700,12 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος/πρόστιμο ύψους 65.378,71 ευρώ, πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 7.018,28 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 142.097,11 ευρώ.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εφαρμογή της έκδοσης Εντολής Μερικού Ελέγχου, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, προκειμένου να εξακριβωθεί αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48§3 του Ν.2238/94, κατόπιν επεξεργασίας του ηλεκτρονικού αρχείου των τραπεζικών λογαριασμών που περιήλθε στη διάθεση του ελέγχου από το Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (Ε.Λ.Α.Ε.Π.).

Μετά από αναλυτική επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου, κοινοποιήθηκε στις 29-05-2018 στον προσφεύγοντα το Αίτημα Παροχής Πληροφοριών με το οποίο εκλήθη, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή του, να θέσει στη διάθεση του ελέγχου όλα τα αναφερόμενα στο παραπάνω αίτημα.

Ο δικηγόρος ελεγχόμενος προσκόμισε τα δικαιολογητικά που είχε σχετικά με τις καταθέσεις ενώ στις 5 Νοεμβρίου 2018 υπέβαλε συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, περιλαμβάνοντας στον κωδικό 507 «εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη πηγή» ποσό ύψους 30.000 ευρώ.

Εν συνεχεία, στις 08-11-2018 κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα το Σημείωμα Διαπιστώσεων Μερικού Ελέγχου με το οποίο εκλήθη όπως εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή του να διατυπώσει εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή τεκμηριώνοντας τις απόψεις του σχετικά με τα παραπάνω αποτελέσματα του ελέγχου, και β) ο Προσωρινός Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος και Εισφοράς Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2013.

Ο ελεγχόμενος κατέθεσε τα σχετικά στοιχεία και ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, τα στοιχεία που προσκόμισε ο προσφεύγων καθώς και την συμπληρωματική δήλωση εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του Ν. 4512/2018, προσδιόρισε τις καταθέσεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του προσφεύγοντος οι οποίες αποτελούν αποκρυβείσα ύλη και συνιστούν προσαύξηση περιουσίας, και ανέρχονται σε 218.356 ευρώ.

Ο έλεγχος, αφού αφαίρεσε το ποσό των 30.000 ευρώ, το οποίο δήλωσε συμπληρωματικά, του καταλόγισε προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή ύψους 188.536,11 ευρώ για τη χρήση 2012. επί του ποσού αυτού του καταλόγισε φόρο εισοδήματος 69.700,12 ευρώ, πλέον πρόσθετο φόρο/πρόστιμο ύψους 65.378,71 ευρώ, πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 7.018,28 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 142.097,11 ευρώ.

Το «χρυσό» λάθος
Όμως το πρόστιμο ακυρώθηκε επειδή ο φορολογούμενος εντόπισε λάθος στην εντολή ελέγχου, το οποίο αποδέχτηκε η ΔΕΔ.
Στο σκεπτικό της αναφέρει ότι επειδή, η εντολή ελέγχου αποτελεί ουσιώδες στάδιο της φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς εκτός του ότι αποτελεί την απαρχή του φορολογικού ελέγχου, οριοθετεί τα αντικειμενικά και χρονικά πλαίσια, εντός των οποίων επιτρέπεται να διενεργήσουν ελεγκτικές πράξεις οι εντολοδόχοι φορολογικοί υπάλληλοι.

Ελαττώματα εξάλλου, της εντολής ελέγχου είναι δυνατόν να καταστήσουν αναρμόδια τα ελέγχοντα όργανα και να προκαλέσουν ακυρότητες της σχετικής καταλογιστικής φορολογικής πράξης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εντολή ελέγχου πρέπει να είναι έγγραφη, ειδική και ορισμένη, τουτέστιν, μεταξύ άλλων, να αναγράφει τον ελεγχόμενο, τα ελεγκτέα φορολογικά αντικείμενα και τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους.

Επειδή, η έκδοση της εντολής ελέγχου αποτελεί στάδιο προπαρασκευαστικό της καταλογιστικής πράξης, αφορά τη διαδικασία έκδοσης της πράξης και συνεπώς, τα ελαττώματα που υπεισέρχονται στο στάδιο αυτό συνιστούν τυπικές πλημμέλειες.

Επειδή στην κρινόμενη περίπτωση, την 20-02-2018 εκδόθηκε από την Προϊσταμένη του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. η υπ’ αριθ /20-02-2018 εντολή ελέγχου για τον προσφεύγοντα, αφορώσα τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 καθώς και το φορολογικό έτος 2014. Στη συνέχεια, την 17-12-2018 η ως άνω εντολή τροποποιήθηκε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η υπ’ αριθ …/17-12-2018 για το οικονομικό έτος 2013 και η υπ’ αριθ. …/20-12-2018 εντολή ελέγχου για το οικονομικό έτος 2014 καθώς και το φορολογικό έτος 2014.

Επειδή, με την προσβαλλόμενη πράξη καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα φόρος εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, δυνάμει της από 13-12-2018 συνταχθείσας από τους αρμόδιους ελεγκτές και θεωρηθείσας από την Προϊσταμένη του ΚΕΦΟΜΕΠ, Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος άρθρων 23-25 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) & 66 του ν. 2238/1994 και έκτακτων εισφορών ν. 3833/2010.
Επειδή, όπως ορθώς επισημαίνεται από τον προσφεύγοντα με τον τρίτο προβαλλόμενο λόγο και όπως προκύπτει από τον φάκελο της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγής, επί της με ημερομηνία θεώρησης 13-12-2018 προαναφερθείσας έκθεσης ελέγχου, αναγράφεται ρητώς η τροποποίηση της αρχικής εντολής ελέγχου, η οποία ωστόσο έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο και συγκεκριμένα την 17-12-2018. Κατά συνέπεια, η εκδοθείσα την 13-12-2018 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, είναι τυπικώς πλημμελής, καθόσον το πόρισμα της με ημερομηνία θεώρησης 13-12-2018 οικείας έκθεσης ελέγχου, δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η καταλογιστική πράξη, ερείδεται σε εντολή ελέγχου, η οποία εκδόθηκε την 17¬12-2018, και συνεπώς δεν υφίστατο κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔ αποφάσισε την αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής και πιο συγκεκριμένα την ακύρωση για λόγους τυπικής πλημμέλειας της υπ’ αριθ /13-12-2018 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Πηγή: sofokleousin.gr

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 

 

  

 

 

 

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa