Κορωνοϊός Πολιτική

Σε προληπτική καραντίνα ο Σπήλιος Λιβανός – Απολύμανση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ: "ÅíóùìÜôùóç ôçò Ïäçãßáò (ÅÅ) 2019/633 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 17çò Áðñéëßïõ 2019 ó÷åôéêÜ ìå ôéò áèÝìéôåò åìðïñéêÝò ðñáêôéêÝò óôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý åðé÷åéñÞóåùí óôçí áëõóßäá åöïäéáóìïý ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí êáé ôñïößìùí êáé ëïéðÝò äéáôÜîåéò", ôçí ÔåôÜñôç 7 Áðñéëßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, για προληπτικούς λόγους, έθεσε εαυτόν στην προβλεπόμενη από τα υγειονομικά πρωτόκολλα καραντίνα, μετά τη συνάντηση που είχε με συνάδελφό του βουλευτή, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Κατά τη συνεργασία που είχαν, τόσο ο Υπουργός όσο και ο βουλευτής, τήρησαν τις υγειονομικές οδηγίες, καθώς φορούσαν και οι δύο μάσκα, κράτησαν την προβλεπόμενη απόσταση και συναντήθηκαν στο γραφείο με ανοικτά παράθυρα.

Ο ΥΠΑΑΤ κ. Λιβανός, αμέσως μόλις ενημερώθηκε από την ιατρική υπηρεσία της Βουλής, υπεβλήθη σε διαγνωστικό τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Το τεστ θα επαναληφθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Η προγραμματισμένη συμμετοχή του ΥΠΑΑΤ στον εορτασμό της 195ης Επετείου της Εξόδου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, καθώς και το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, με τηλεργασία.

Όλοι οι συνεργάτες του Υπουργού θα υποβληθούν σε τεστ, ενώ θα γίνει απολύμανση στο κτίριο του ΥΠΑΑΤ, επί της Αχαρνών 2.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER