Οικονομία

Τα μέτρα που ζητούν οι επιχειρηματίες από τον πρωθυπουργό

Σε δέκα στόχους προτεραιότητας εστιάζει ο επιχειρηματικός κόσμος για τον ταχύμετρο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

«Οι πόροι που εξασφάλισε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και να προχωρήσει ταχύτερα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος. Σε αντίθεση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, οι πόροι δεν θα πρέπει χρησιμοποιηθούν για να σκεπάσουν τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τροφοδοτώντας την εφήμερη κατανάλωση. Η διαχείρισή τους θα πρέπει να ακολουθήσει μια κεντρική φιλοσοφία και αρχιτεκτονική, η οποία θα στοχεύει στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την υποστήριξη θεσμικών μεταρρυθμίσεων και σημαντικών επενδύσεων σε παραγωγικούς κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και εξωστρεφή προσανατολισμό». Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στο υπόμνημα που απέστειλε στον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς ενόψει των εξαγγελιών στο πλαίσιο του πολιτικο-οικονομικού Φόρουμ «Thessaloniki Helexpo Forum».

Οι δέκα στόχοι, όπως αποτυπώνονται στο υπόμνημα, είναι οι εξής:

1. Στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

• Συνέχιση των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με διατήρηση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά και με νέα στοχευμένα προγράμματα για την παροχή ευνοϊκών δανείων. Κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, θα συνεχίσουν να έχουν οι τράπεζες, οι οποίες οφείλουν να αναλάβουν πλήρως το ρόλο που τους αναλογεί.

• Στήριξη της απασχόλησης, με μέτρα για την επιδότηση της εργασίας, καθώς και για την ενίσχυση των εποχικών εργαζομένων, οι οποίοι κινδυνεύουν με κατάρρευση των αποδοχών τους.

• Μετατροπή της επιδότησης ανεργίας σε αυξημένη επιδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης και να διευκολυνθεί η επανένταξη στην εργασία.

• Περαιτέρω παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας.

2. Ανασυγκρότηση του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας

• Αξιοποίηση πόρων για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς, όπως: η μεταποίηση, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, • αγροδιατροφικός τομέας, καθώς και ο τουρισμός, με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών.

• Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, με λειτουργικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών επιχειρηματικών μονάδων. Στόχος είναι η δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με καλύτερες προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης, με πρόσβαση στην καινοτομία, με δυνατότητες προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

• Ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως οι μικροπιστώσεις.

• Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών, όπως για παράδειγμα, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας. Στενότερη σύνδεση του τουρισμού με τομείς όπως η αγροδιατροφή και ο πολιτισμός. Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

3. Νέα πολιτική για τη μεταποίηση

• Υποστήριξη επενδύσεων, με μείωση του ελάχιστου ύψους επένδυσης, θέσπιση υψηλών αφορολόγητων αποθεματικών και αύξηση του ποσοστού για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

• Μείωση του κόστους της ενέργειας

• Διαμόρφωση κλαδικών πολιτικών, για την ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων.

4. Βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος

• Αναμόρφωση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και μετατροπή της σε βασικό όχημα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότησης, που θα διοχετευθούν στον ιδιωτικό τομέα. Θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό. Στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο σχημάτων σύμπραξης, καθώς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η συμβολή στη βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.

• Η ίδρυση και λειτουργία «κακής» τράπεζας (Bad Bank), για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να επιταχυνθεί η βελτίωση του ενεργητικού και κατ’ επέκταση της χρηματοδοτικής ικανότητας του τραπεζικού τομέα.

5. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας

• Επιτάχυνση και εμβάθυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στην διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

• Χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης από τις επιχειρήσεις.

• Δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων για τις ΜΜΕ

• Επένδυση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με επένδυση σε σχετικά προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

6. Ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας

• Ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των δικτύων ανάμεσα στη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα και τις επιχειρήσεις, καθώς και την ελληνική επιστημονική κοινότητα της διασποράς.

• Δημιουργία Κόμβων Καινοτομίας και περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών, οργανωμένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

• Κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

• Ενίσχυση των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη, ώστε να πλησιάσουν σταδιακά στα επόμενα χρόνια το 3% του ΑΕΠ.

• Αποτελεσματικότερη εστίαση της ανώτατης εκπαίδευσης στην ενθάρρυνση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με δημιουργία δικτύων διασύνδεσης διαφόρων ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειμένων

• Ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων για νεοφυείς επιχειρήσεις.

7. Στρατηγική για το περιβάλλον

• Εφαρμογή της στρατηγικής για τη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, με έμφαση σε πολιτικές που διασφαλίζουν τη δίκαιη μετάβαση, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες.

• Νέα πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων και κίνητρα για την ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας.

• Δημόσιες επενδύσεις και κίνητρα με στόχο την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης

• Ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

• Δημόσιες επενδύσεις και κίνητρα για ιδιωτικές δαπάνες, για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

8. Αναβάθμιση υποδομών

• Αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των ΣΔΙΤ για την ολοκλήρωση και τη δημιουργία νέων υποδομών σε κρίσιμους για την ανάπτυξη τομείς:

• Ενίσχυση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, σύνδεση λιμανιών με τα διεθνή οδικά δίκτυα, αναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου.

• Ολοκλήρωση ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων

• Ανάπτυξη νέων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων

• Αναβάθμιση υποδομών στον τομέα του τουρισμού, με τη δημιουργία μαρίνων, γηπέδων γκολφ κ.ά.

9. Κοινωνική προστασία: καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας

• Ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας, κυρίως μέσω της επιδότησης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης επιμόρφωσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων.

• Θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

• Αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων για την άμβλυνση του προβλήματος των αστέγων

• Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους με κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ.

10. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

• Περαιτέρω βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, με μείωση της επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τα μεσαία εισοδήματα, ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας, κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, απλούστευση των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά τους στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, με ανάδειξη του τρίτου πυλώνα και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις.

• Επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, με λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων και θέσπιση προθεσμιών για υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και διεύρυνση της χρήσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

• Βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας, με συνέχιση της αξιολόγησης, της κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

• Αναβάθμιση του συστήματος υγείας, με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, εφαρμογή ψηφιακού φακέλου ασθενούς, εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και σύνδεση των εκπτώσεων και επιστροφών με την καινοτομία και τις επενδύσεις σε έρευνα.

• Αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες, ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και περιεχομένου, αποτελεσματικότερη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την οικονομία και την κοινωνία, δημιουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων στην Περιφέρεια και συνεργασία με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER