Πολιτική

Το σχέδιο Παππά για το διαδίκτυο – Μόνο από το μητρώο η κρατική διαφήμιση

Νίκος Παππάς

Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να «φακελώνονται» πλέον εάν θέλουν να διεκδικούν πρόσβαση τόσο σε κρατική διαφήμιση, όσο και στην διαφημιστική πίτα των τραπεζών, σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προώθησε η κυβέρνηση και παρουσίασε ο Νίκος Παππάς.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας κατά την σημερινή συνέντευξη Τύπου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταγράφονται στο On Line Medi, ενώ για πρώτη φορά αποκλείονται blog και προσωπικές ιστοσελίδες, αφού οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τους ιστοτόπους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ΑΦΜ.

Παράλληλα, θα πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων, όλοι οι μέτοχοι, ο εκδότης και οι διευθυντές. Όπως επισημαίνει η κυβέρνηση δεν θα ορίζει στους φορείς που θα διοχετεύσουν τα χρήματα τους, δεν θα υπάρχουν κριτήρια διανομής των διαφημιστών δαπανών – με βάση το μέγεθος, την επισκεψιμότητα κλπ – αλλά δεν θα επιτρέψει μόνον να λαμβάνουν κρατικό χρήμα επιχειρήσεις που δεν είναι καταγεγραμμένες.

Για τα εγγεγραμμένα μέλη θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικού software, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο και «κόφτης» λογοκλοπής, οπότε οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με copy paste, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν κάνοντας λογοκλοπή, καθώς σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και σε τριάντα λεπτά από τη δημοσίευση θα ενημερώνει την αρχική πηγή.

Το λεγόμενο on line media σύμφωνα με τον υπουργό φιλοδοξεί να βάλει μια τάξη στο χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης, στο όποιο οι ιστοσελίδες θα πρέπει να εγγραφούν αν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατική διαφήμιση και το οποίο μητρώο θα βρίσκεται από σήμερα στον αέρα της ιστοσελίδας της ΓΓ ενημέρωσης και θα είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

«Προχωράμε σε κάτι που έπρεπε να ήταν αυτονόητο, στη χαρτογράφηση του διαδικτυακού τοπίου. Δεν θέλουμε να ελέγξουμε το περιεχόμενο. Είναι ένα κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας μας στο χώρο των μίντια μαζί με τη επαναλειτουργία της ΕΡΤ και την αδειοδότηση στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Οποίος δεν το κάνει θα δίνει λαβές στο περίγυρο. Σήμερα προωθούμε και την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικτυακή ενημέρωση. Είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία αυτονόητο βήμα για τη χαρτογράφηση του τοπίου αυτού ενημέρωσης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς.

Επιπλέον, ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε γίνει μάρτυρες ακραίων δημοσιευμάτων ακόμα και υβριστικών δημοσιευμάτων και δεν ξέρουμε την πατρότητα αυτών. Οι ιστοσελίδες πρέπει να λειτουργούν σε κανόνες διαφάνειας και δίνουμε εξίσου σημασία στη διαδικτυακή ενημέρωση του κόσμου όσο και στις συμβατικές. Τα δυο τρίτα της κοινωνίας ενημερώνεται από το διαδίκτυο».

Αναφορικά με την λογοκλοπή ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι: «Εμείς δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή και αυτό θα βοηθήσει να υπάρχει η πηγή προέλευσης της αρχικής είδησης, καμία εμπλοκή στο περιεχόμενοΔεν θα έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που γίναμε μάρτυρες τους προηγούμενων μήνες. Λέξη κλειδί είναι η επιχείρηση. Θα γίνει διάκριση στα επαγγελματικά σάιτ και στα ερασιτεχνικά μπλοκ».

Πως θα γίνεται η εγγραφή

Για την εγγραφή θα χρειάζεται η νομική μορφή της επιχείρησης, σε που ΔΟΥ υπάγεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος, καταγραφή των μετόχων.

Επίσης, θα καταγράφεται ο εκδότης ή οι εκδότες, ο διευθυντής και συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων, χωρίς ονομαστική καταγραφή, ενώ θα υπάρχει μια περίοδος τριών μηνών στην οποία θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση.

Αναλυτικά:

1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία:α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.ii) |Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της.β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι.γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.

2. Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.

Ποια θα είναι τα προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης: α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa