Νέο «κύμα» προσλήψεων στους δήμους όλης της χώρας.

Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρόσληψη 1.583 νέων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ήδη, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δώδεκα δήμους, οι οποίοι διαθέτουν 138 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους. Δυνατότητα διορισμού έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ωστόσο, για κάποιες ειδικότητες τίθεται όριο ηλικίας (π.χ. ναυαγοσώστες).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994, και να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Δικαιολογητικά

Στον κατάλογο των δικαιολογητικών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

·       Αίτηση όπου να αναγράφονται όλα τα ατομικά στοιχεία: διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.

·       Επικυρωμένο αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Αυτό ζητείται για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ μόνο αν ζητείται από την προκήρυξη.

·       Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ για τις ειδικότητες που απαιτούνται.

·       Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

·       Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 12μηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία.

·       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

·       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερη των δύο μηνών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, για απόδειξη της εντοπιότητας.

·       Πιστοποιητικό από ΟΑΕΔ (ανεργία).

·       Βεβαίωση εργοδότη ή επισύναψη ενσήμων για βεβαίωση εμπειρίας.

·       Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) για βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας.

Κριτήρια

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η εντοπιότητα αποτελεί τη βασικότερη ιδιότητα για την κατάληψη των θέσεων. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που διαθέτουν εντοπιότητα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων, τότε η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένες ιδιότητες. Αυτές είναι:

·       Χρόνος ανεργίας: 200 μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες. Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να πάρει ένας υποψήφιος από τον χρόνο ανεργίας είναι τα 800.

·       Πολύτεκνος: Η ιδιότητα αποδίδει μέχρι 600 μόρια.

·       Τρίτεκνος: 40 μονάδες για κάθε παιδί, δηλαδή συνολικά 120 μόρια.

·       Ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα και 50 μονάδες για το τρίτο. Συνολικά, 110 μόρια.

·       Βαθμός βασικού τίτλου: Η βαθμολογική βάση αποδίδει 200 μόρια και το «άριστα» 400.

·       Εμπειρία: 7 μονάδες για κάθε μήνα εμπειρίας έως και 60 μήνες. Συνολικά, 420 μόρια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10ήμερη, εκτός αν ο φορέας με ανακοίνωσή του προσδιορίσει συντομότερο χρόνο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους (π.χ. προθεσμία πέντε ημερών).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε με συστημένη επιστολή,σε φάκελο μεγέθους Α4, με αποδέκτη τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» της εφημερίδας Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 10/6

Σχολιάστε ...