Ευκαιρίες για εργασία

20.000 προσλήψεις ανέργων

Από το μεσημέρι της Τρίτης ο ΟΑΕΔ ανάρτησε το πρόγραμμα της πρώτης πρόσληψης για χιλιάδες δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους έως 35 ετών. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν την ίδια αίτηση με τους εργοδότες.

Τα βήματα-κλειδιά των υποψηφίων που πρέπει να διαθέτουν είναι:

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

2. Συμπληρωμένο βιογραφικό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

3. Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ (από το γραφείο όπου ανήκει η έδρα της επιχείρησης που θα απασχοληθούν).

4. Οι επιλογές των ανέργων (για ειδικότητες) καταγράφονται στα Ατομικά Σχέδια Δράσης (διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης). Με βάση αυτή την επιλογή γίνεται η τοποθέτηση στην επιχείρηση.

Όσον αφορά τους εργοδότες, η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού/ών, από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις, νέων, ηλικίας έως 35 ετών» που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50%

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων άνω του 50% κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

148 νέοι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες και δήμους

 Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση στο Δημόσιο έχουν υποψήφιοι διάφορων ειδικοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτή την εβδομάδα δίνονται 148 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες και δήμους της χώρας. Οι ειδικότητες αφορούν: πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δασολόγους, φύλακες. Οι περισσότερες θέσεις δίνονται: στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (72 θέσεις) και στο Εθνικό Κτηματολόγιο (62 θέσεις). Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε μια θέση στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης αλλά και σε δήμους. Δώστε βαρύτητα σε προθεσμίες και δικαιολογητικά.

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ): Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση 72 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Πολιτικών Μηχανικών (10), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (4), Μηχανολόγων Μηχανικών (3), Χημικών Μηχανικών (2), Νομικών (15), Χημικών (2), Βιολόγων-Βιοχημικών (3), Πληροφορικής (10), Οικονομολόγων (15), Στατιστικολόγων (3), Φαρμακοποιών (5).

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης προσλαμβάνει 62 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών (22), ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων (5), ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (11), ΠΕ Δασολόγων (8), ΠΕ Πληροφορικής-Μηχανικών Ανάπτυξης Λογισμικών (3), ΠΕ Πληροφορικής-Μηχανικών Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (2), ΠΕ Πληροφορικής-Διαχειριστών Συστημάτων Πληροφορικής (1), ΠΕ Πληροφορικής-Διαχειριστών Βάσεων Δεδομένων (2), ΤΕ Πληροφορικής-Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (2), ΤΕ Πληροφορικής-Τεχνικών Συστημάτων Πληροφορικής (1), ΠΕ Οικονομολόγων (3), ΠΕ Οικονομολόγων-Λογιστών (2). Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2018. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2018@ktimatologio.gr.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: Το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (4). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Ιανουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες: ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1), ΔΕ Τεχνιτών Χειροτεχνίας (1), ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (1). Καταληκτική ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2018. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: Αβέρωφ 6 Ιωάννινα, ΤΚ 45221.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ): Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1), ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού (1). Η ημερομηνία λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2018.

ΠΕΡ. ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ. ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΔΕ Οδηγών (1), ΔΕ Συνοδών (1). Καταληκτική ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΠΕ Οικονομικών (1), ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 26 Ιανουαρίου 2018.

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο το Σάββατο 20/1

 

 

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa