Τρία προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποβλέπει στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στην ένταξη ψηφιακών λύσεων στην αγορά, προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων. Είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που επικεντρώνεται στην απόδοση ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, με έναν προμελετημένο συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ για χρονικό διάστημα επτά ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με πολυετή προγράμματα εργασίας. Η πρώτη δέσμη προγραμμάτων εργασίας, που προωθείται, περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις που θα είναι ύψιστης σημασίας για να επιτευχθούν οι στόχοι της Επιτροπής, ώστε η δεκαετία αυτή να είναι η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης.

Το βασικό πρόγραμμα εργασίας, ύψους 1,38 δισ. ευρώ, θα στοχεύσει τις επενδύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του υπολογιστικού νέφους και των χώρων δεδομένων, των κβαντικών επικοινωνιακών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, έως τα τέλη του 2022.

Την ίδια στιγμή και παράλληλα, με το βασικό πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ειδικά προγράμματα εργασίας. Το πρώτο, εστιάζει στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους 269 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022. Το δεύτερο επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους 329 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2023.

Το βασικό – κύριο πρόγραμμα εργασίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» περιλαμβάνει τις εξής επενδύσεις:

Ανάπτυξη κοινών χώρων δεδομένων (πχ χώροι δεδομένων για τη μεταποίηση, την κινητικότητα και τη χρηματοδότηση) που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων (ΜΜΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων, και για τον δημόσιο τομέα.

Δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για λύσεις που βασίζονται στην ΤΝ, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση αξιόπιστης ΤΝ (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις), μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης (πχ ανάπτυξη εγκαταστάσεων δοκιμών τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία και για έξυπνες πόλεις και κοινότητες).

Ανάπτυξη ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας για την ΕΕ (EuroQCI) που θα προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Σχεδιασμός και παροχή μεταπτυχιακών μαθημάτων σε βασικές προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων δράσεων όπως οι κύκλοι εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις ΜΜΕ.

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα δημοσιευθούν έως το τέλος Νοεμβρίου και επιπλέον προσκλήσεις θα δημοσιευθούν το 2022. Τα προγράμματα εργασίας θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων.