Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας ΠΕ

 • ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1 Θέση)

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δύο μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης

*δείτε εδώ ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 10.2022 για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης ή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών

 Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν στο ΚΕΑΝ, είτε μέσω email με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση [κωδικός θέσης] στην Αθήνα» στο hr@kean.gr είτε ταχυδρομικά στο ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μυρτάλης Φλώρου-Χατζηγιαννίδου

 έως τις 15/10/2022 στις 12:00, τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης (Υποχρεωτικό),
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Υποχρεωτικό)
 3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (Υποχρεωτικό)
 4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης (Υποχρεωτικό) ή μέσω της πλατφόρμας gov.gr
 5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Υποχρεωτικό).
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (Υποχρεωτικό).
 7. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).
 8. Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
 9. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά έγγραφα για τα  επιθυμητά συν εκτιμώμενα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 2020 12 (εφόσον υπάρχουν)

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 11/10/2022 και λήγει στις 15/10/2022 στις 12.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2692880.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ