Ευκαιρίες για εργασία

8.166 προσλήψεις σε 34 δήμους

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018 ,ΤΘ 14308 Αθήνα, ΤΚ 11510 αναγράφοντας στον φάκελο την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ, της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης. Έξι είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν οι υποψήφιοι μέρος στον διαγωνισμό για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: Να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1997 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έως και το έτος 1998 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ, να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

420 νέες προσλήψεις σε δήμους και φορείς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προκηρύξεις για νέες προσλήψεις σε φορείς, δήμους και υπουργεία. Συνολικά διατίθενται 420 θέσεις, τις οποίες έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε.

Τα επαγγέλματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη ζήτηση είναι: προσωπικό καθαριότητας, γενικών καθηκόντων, μάγειρες, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί. Οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στα ΕΛΤΑ (108 θέσεις), στην ΑΑΔΕ (100), στο Πανεπιστήμιο Πατρών (56) και στον Δήμο Ηρακλείου (50). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τόσο στα δικαιολογητικά που είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν όσο και στις διευθύνσεις που πρέπει να αποσταλούν τα έγγραφα.

ΕΛΤΑ: Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ ανακοινώνουν την πρόσληψη 108 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την περιοχή της Αττικής. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (70), ΥΕ Διαμετακομιστών (38). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Διεύθυνση Κέντρου ∆ιαλογής Αττικής, Λεύκης 128, ΤΚ 14568, Κρυονέρι Αττικής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Φεβρουαρίου 2018.

ΑΑΔΕ: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την πρόσληψη εκατό 100 ατόμων. Οι ειδικότητες αφορούν ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (100). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 10562, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ. Καταληκτική ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2018.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 56 ατόμων. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (56). Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου (ισόγειο κτιρίου Α΄ Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504, Ρίο, Πάτρα. Καταληκτική ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 50 εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Εργατών (50). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου. Καταληκτική ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας για την Οργανική Μονάδα Αιγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Φυλάκων (8), ΥΕ Καθαριότητας (11), ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (4), ΥΕ Τραπεζοκόμων (4). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας – ΟΜ Αιγίου, Άνω Βουλωμένο, ΤΚ 25100 Αίγιο. Καταληκτική ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: Ο Δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν: ΔΕ οδηγών οχημάτων (4), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (2), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (4), ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (13). Διεύθυνση: Δήμος Καλαµπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, ΤΚ 42200, Καλαµπάκα, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του δήµου. Καταληκτική ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2018.

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων σε Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (16). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άγιος Λουκάς- Καβάλας, ΤΚ 65404, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού του ΤΕΙ ΑΜΘ.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡ. ΑΜ-Θ: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (16). Διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404, Καβάλα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοικητικού. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 12 Φεβρουαρίου 2018.

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Το ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών (10), ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (3), ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1), ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπευτών (1), ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτή (1). Διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης ΝΠ∆∆ ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101-102), 1ος όροφος, Βασ. Όλγας 148, ΤΚ 54645 Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ: Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (4), ΥΕ Τραπεζοκόμων (1), ΤΕ Εργοθεραπευτών (1), ΤΕ Λογοθεραπευτών (1), ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1). Διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗΚΕΛ), Λευκίππου & Γαριτσίου (Ροδοπούλειο 1ος όροφος), ΤΚ 41335, Λάρισα. Καταληκτική ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2018.

156  θέσεις εργασίας σε εταιρείες και επιχειρήσεις

Ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει την ευκαιρία να απασχοληθούν σε διαφορετικούς τομείς υποψήφιοι πολλών ειδικοτήτων. Αυτή την εβδομάδα προσφέρονται 156 νέες θέσεις εργασίας σε μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις.

Τα επαγγέλματα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: πωλητές/πωλήτριες, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, ταμίες, φύλακες, τεχνικοί, καθηγητές. Στα προσόντα των θέσεων που ζητούνται κυρίως αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνονται η απαραίτητη προϋπηρεσία, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η χρήση Η/Υ. Δώστε σημασία στις προθεσμίες αλλά και στις στοιχεία αποστολής των βιογραφικών σας.

LIDL: Συνεχίζει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού 30  ατόμων για πωλητές/πωλήτριες και ταμίες. Οι θέσεις αφορούν σε Ζάκυνθο, Λευκάδα και Πρέβεζα. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: lidl-hellas.gr.

CRETA FARM: 20 άτομα ζητά η εταιρεία για βοηθούς ψυκτικού, διευθυντή εργοστασίου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρακτικό μηχανικό, πωλητές/πωλήτριες σε Αθήνα, Ρέθυμνο, Βόλο, Ηράκλειο. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: cretafarms.gr.

ASTERAS PARADISE HOTEL: 20 άτομα ζητούνται ως μάγειρες, σερβιτόροι, υπάλληλοι υποδοχής, γενικών καθηκόντων, καμαριέρες, καθαρίστριες, για το εστιατόριο του ξενοδοχείου και το pool bar. Οι θέσεις αφορούν την Πάρο. Κύρια προσόντα: 3ετής προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: asterasparadise.gr.

WIND: 15 νέοι συνεργάτες ζητούνται ως υπεύθυνοι πωλήσεων, διευθυντές, μηχανικοί υποστήριξης λειτουργιών εξυπηρέτησης, διαχειριστές προϊόντων, εσωτερικοί ελεγκτές, συντονιστές επαγγελματικής κατάρτισης. Οι θέσεις αφορούν την Αττική. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: wind-ellas.workable.com.

MEDIA MARKT: 15 θέσεις εργασίας για ταμίες, πωλητές, τεχνικούς, αποθηκάριους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: mediamarkt.gr.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Θα συνεργαστεί με 10 πωλητές/πωλήτριες για το κατάστημα στο Μαρούσι Αττικής και με έναν διανομέα για την Κομοτηνή. Επιθυμητά προσόντα: επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της εστίασης ή σε κλάδο ως πωλητής/πωλήτρια. Για τη θέση του διανομέα χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης μηχανής, καλή γνώση της περιοχής, ιδιόκτητο μηχανάκι. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: gregorys.gr.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προσλάβει 10 συνεργάτες για το κατάστημα της εταιρεία στη Ζάκυνθο για τα τμήματα: delicatessen, οπωροπωλείο, τυποποιημένα προϊόντα, κάβα, κρεοπωλείο, ταμεία. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: ab.gr.

LAPIN HOUSE: Θα ενισχυθεί με 10 άτομα ως πωλητές/πωλήτριες και υπεύθυνους καταστημάτων στην περιοχή της Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: υποχρεωτική 2ετής προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση Η/Υ. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: lapinhouse.com.

LIONS SECURITY: Ζητούνται 10 φύλακες με άδεια εργασίας σε ισχύ, και ηλικία από 22 έως 60, για την περιοχή της Κομοτηνής. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: [email protected]

ICAP: 10 νέα άτομα ζητούνται ως διευθυντής πωλήσεων, υπάλληλοι φύλαξης, υπάλληλοι ανάπτυξης δεδομένων για την περιοχή της Αττικής. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: icap.gr.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ»: Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» προσφέρει δύο θέσεις για οικονομική διαχείριση και διοικητικές υπηρεσίες στην Αττική. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής, άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξης, υποχρεωτική 5ετής εμπειρία ως στέλεχος οικονομικής υπηρεσίας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: excellence.minedu.gov.gr.

ENEL GREEN POWER: Ζητείται ένας τεχνικός ανεμογεννητριών για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: enelgreenpower.com.

DIALOGUE: Το Κέντρο Γλωσσών «Dialogue», με έδρα την Κομοτηνή, αναζητά έναν καθηγητή ρωσικής ή βουλγαρικής γλώσσας για μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: [email protected]

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ: 1 θέση οδηγού για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Προϋποθέσεις: Κατοχή διπλώματος οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία, Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: [email protected]

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο το Σάββατο 10/2

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 

 


 


Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa