Περιφέρειες - Δήμοι

Τι προβλέπει ο νόμος για την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας. Το υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να στείλει στους αυτοδιοικητικούς φορείς της χώρας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων.

Οι ημερομηνίες εφαρμογής του προγράμματος, σύμφωνα με το νόμο, θα αρχίσουν να τρέχουν με την έκδοση ανακοίνωσης των κενών θέσεων από το υπουργείο Εσωτερικών

Τα «γκρίζα σημεία» αναμένεται να διευκρινιστούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία θα «καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης».

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 30 του νόμου 4223/2013 στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας επιτρέπεται να ενταχθούν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας(ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Οι παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων μπορούν να μεταταχτούν σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων δήμων και περιφερειών, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και των ΠΕΔ.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη του προγράμματος είναι οι φορείς υποδοχής να υποβάλλουν στο υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογημένα αιτήματα με τις ελλείψεις που έχουν σε προσωπικό, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη των μισθολογικών τους δαπανών. Στη συνέχεια το υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει ανακοίνωση με τις κενές θέσεις ανά φορέα υποδοχής. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει εντός δέκα ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης από το υπουργείο Εσωτερικών να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης εντός προθεσμίας δέκα ημερών θα πρέπει να συντάξουν τους πίνακες των αιτούντων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων – που θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης – σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ, τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα υποδοχής, η οποία αν δεν αποσταλεί εντός πέντε ημερών από την ημέρα που θα λάβει τον πίνακα, τεκμαίρεται ότι συμφωνεί και η μετάταξη θεωρείται ολοκληρωμένη. Η απόφαση μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός πέντε ημερών από τη λήψη ή έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το προσωπικό που μετατάσσεται τίθεται σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδίκαια με την πάροδο του μηνός και ακολουθεί έκδοση διαπιστωτικής πράξης του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία καταβάλλεται από τον φορέα προέλευσης του εργαζόμενου.

Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα.

Αδιευκρίνιστο τι θα γίνει με τους υποψήφιους που δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα

Αναλυτικά το άρθρο 30 του Ν.4223

Γ.Σπ.Π

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa