Ρυθμίσεις για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τη ΔΕΘ HELEXPO περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 06/12/2022.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1.α. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Αττικής (άρθρο 6 του ν. 4918/2022) ως προς τον χρόνο ανάθεσής του στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και την προέλευση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου.

β. Παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής, το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Αττικής.

2. Αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το:

– μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων της ανώνυμης εταιρείας Δ.Ε.Θ. ΗΕLΕΧΡΟ ΑΕ,

– καθεστώς προμηθειών της προαναφερόμενης εταιρείας, για την οριζόμενη χρονική περίοδο.

3. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4797/2021 αναφορικά με τη διαδικασία της παρεχόμενης Κρατικής αρωγής, προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν πληγεί από θεομηνία. Ειδικότερα:

α. Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός [τουλάχιστον τρία (3)] των μελών των επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών (άρθρο Ιό ν. 4797/202 1), για την παροχή της κρατικής αρωγής στους προαναφερόμενους φορείς, που έχουν πληγεί από θεομηνία.

β. Προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, αποσπασμένων υπαλλήλων, που υπηρετούν στην ανωτέρω Διεύθυνση, έως τις 31.12.2022 και προέρχονται από φορείς του δημοσίου τομέα.

γ. Προβλέπεται:

– η έκδοση από τον Υπουργό Οικονομικών, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν.4336/2015, των αποφάσεων μετακίνησης των μελών των ομάδων εργασίας του άρθρου 5Α της ΠΥΣ 3/202 1, σε πληγείσες από θεομηνίες περιοχές, για την εκτέλεση του έργου τους,

– η δυνατότητα μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης τόσο για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών των ως άνω ομάδων εργασίας όσο και για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής.

δ. Συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους κρατικής αρωγής και οι κοινωνίες αστικού και κληρονομικού δικαίου που έχουν πληγεί από θεομηνίες κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

4.α. Αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο της συνολικής δαπάνης για την καταβολή του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) του ν. 4940/2022, σε εννέα (9.000.000) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος [από πέντε (5.000.000) εκατομμύρια ευρώ].

β. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με τα του μέγιστου ύψους της ετήσιας δαπάνης ΚΕΔΣ ανά υπηρεσία.