Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει : την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1942 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 12/2020 για τη σύναψη επτά (7) Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Δράσης: «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “ Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους Άρρενες άνω των 16 ετών», στην Αθήνα με Κωδικό ΟΠΣ 5062138, που εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως για παράδειγμα αντίγραφα τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, άδειες άσκησης επαγγέλματος εάν απαιτείται , πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ κλπ, συνημμένα μαζί με τα εξής επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα :

  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης,
  2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου,
  4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου σχετικά με την μη καταδίκη για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης.
  5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Υποχρεωτικό).
  6. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (Υποχρεωτικό).
  7. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).
  8. Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
  9. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
  10. Αποδεικτικά έγγραφα για τα επιθυμητά συν εκτιμώμενα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 2020 (εφόσον υπάρχουν)

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 14/12/2020 και λήγει στις 18/12/2020 και θα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Κατερίνας Ψύχα είτε μέσω email με τίτλο με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση [κωδικός θέσης] στην Αθήνα»  στο info@kean.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο www.kean.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2692880.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 12Β

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 12

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ