Λιγότερη γραφειοκρατία, ευέλικτο πλαίσιο χωροθέτησης και δόμησης αλλά και «μπόνους» εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στην οικοδομική δραστηριότητα.

Το πλαίσιο των βασικών ρυθμίσεων που αναμένεται να επιταχύνει την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων, κυρίως από ξένους επενδυτές, καθορίζεται από τις εξής βασικές παραμέτρους:

1. Διευρύνεται το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων με την ένταξη των λεγόμενων «εμβληματικών επενδύσεων» στην πράσινη οικονομία, στην καινοτομία, στην τεχνολογία καθώς και στην οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

2. Κάθε νέα επένδυση που θα εντάσσεται στις στρατηγικές επενδύσεις θα λαμβάνει ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

3. Δίνονται γενναία κίνητρα χωροθέτησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στην επένδυση έως μίας μη όμορης έκτασης, εφόσον σωρευτικά καλύπτει λιγότερο του 50% επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της επένδυσης, δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου και έχει μέγιστη απόσταση από το άλλο ακίνητο 1,5 χιλιόμετρο. Μάλιστα, ορίζονται συντελεστές δόμησης έως 0,8 και κάλυψης έως 60% για τις επενδύσεις στον τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων. Προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χρήσης των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, για λόγους που αποδίδονται στον φορέα.

4. Προστίθενται νέες κατηγορίες χρήσεων γης, στις οποίες μπορούν να υπάγονται δημόσια ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και αφορούν την κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων για κινηματογραφικές παραγωγές (studios), σε ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τουρισμό-αναψυχή, επιχειρηματικά πάρκα, θεματικά πάρκα-εμπορικά κέντρα ή μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες, κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers), όταν τα ακίνητα έχουν ως γενικό προορισμό μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες.

5. Ο ανώτατος χρόνος υλοποίησης μιας επένδυσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα 15 χρόνια, δίνοντας σημαντικό «αέρα» στην επιχείρηση, ώστε να ολοκληρώσει το project χωρίς την πίεση του χρόνου.

6. Θεωρούνται ως δημόσια κτήματα και τα ακίνητα που ανήκουν στα εποπτευόμενα από το κράτος εκκλησιαστικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίησή τους με την έκδοση οικοδομικών αδειών για χώρους μεγάλης επιφάνειας.

7. Επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας και στις ζώνες ανάπτυξης τουρισμού-αναψυχής, των περιοχών οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων.

8. Επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας εγκατάστασης σε ξένες εταιρείες.

9. Καταργείται η υποχρέωση πρόσληψης των 150 εργαζομένων για το πρώτο έτος από μια ξένη εταιρεία που εγκαθίσταται στην Ελλάδα.

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο