Διάταξη για τη διεύρυνση του έργου των δικηγόρων (έλεγχος νομιμότητας αιτήσεων για καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα και νομική υποστήριξη συναλλασσόμενων) «προκειμένου να αποσυμφορηθούν και να βοηθηθούν τα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία στο έργο τους», περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022.

Συνοπτικά, η τροπολογία περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράφους για τη διενέργεια του πλειστηριασμού, Έργο του δικηγόρου – Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, Γενική εποπτεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας, Εύρεση δελτίου ταυτότητας – Ψευδής υπεύθυνη δήλωση, Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, Διεξαγωγή διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022, και Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά, με την προτεινόμενη τροπολογία, εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

1.α.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503’1985) αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας και της κατ’ αναψηλάφηση δίκης.

β.Επανέρχεται σε ισχύ, έως την 30ή.6.2022, η παρ. 6 του άρθρου 998 του ΚΠολΔ (καταργήθηκε από την 1η.1.2022 με το άρθρο 119 παρ.1β του ν.4842/2021), με την οποία παρέχεται η δυνατότητα πώλησης του κατασχεμένου ακινήτου, με τίμημα το οποίο ορίζεται από το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη και κατά την οριζόμενη διαδικασία.

2.Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με τους αρμόδιους για τη διενέργεια πλειστηριασμών συμβολαιογράφους, σχετικά με τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής (άρθρα 959 και 998 ΚπολΔ).

3.α.Επανακαθορίζεται / διευρύνεται το έργο των δικηγόρων [άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013)], στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα πράξεων καθώς και η νομική υποστήριξη συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοφυλακεία (άμισθα, έμμισθα, εμμισθοποιημένα) και τα κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται και στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, μέχρι τη συγκρότηση των νομικών τμημάτων αυτών. (Κατά τα ισχύοντα, το έργο των δικηγόρων, ως προς τα προαναφερόμενα, περιορίζεται για τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».)

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και μέσω αυτού και στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω φορέα και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και ο καθορισμός της αμοιβής τους από το Φορέα αυτό.

Περαιτέρω, υπογράφεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του υπουργείου Δικαιοσύνης που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας.

β.Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους συνεχίζουν να ισχύουν και το πεδίο εφαρμογής τους επεκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες και για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.

4. Προβλέπεται η κατάρτιση Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 28 του ν.1756/1988), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

5. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010) και συγκεκριμένα, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προβλέπονται:

α. η κατανομή, από τον πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή τον αρμόδιο Δικαστή, των υπηρεσιών όλων των ειρηνοδικών και πταισματοδικών για την εκδίκαση ποσοστού των ανωτέρω υποθέσεων που εκκρεμούν στην ίδια εφετειακή περιφέρεια, ανάλογου με τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν,

β. η υποβολή των δόκιμων ειρηνοδικών Δ’ τάξης, που θα διοριστούν εντός του έτους 2022, για δύο (2) μήνες, από τον διορισμό τους σε ειδική άσκηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και θα απασχοληθούν αποκλειστικά για την εκδίκαση των ως άνω εκκρεμών υποθέσεων.

6.α. Επαναπροσδιορίζεται το ύψος (άνω των 120.000 ευρώ) του περιουσιακού οφέλους του ιδίου ή τρίτου, που επισύρει ποινή κάθειρξης δέκα ετών, σε όποιον δηλώνει με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθινά.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με ΚΥΑ, της διαδικασίας καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται από το δικαστήριο στο μέρος που δεν προσήλθε, ενώ είχε κληθεί, στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία (διαδικασία) αφορά και στις ήδη επιβληθείσες ποινές (άρθρο 7 του ν.4640/2019).

7. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας, κατ’ εξαίρεση, του διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 είτε προφορικά είτε γραπτά καθώς και εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (Κατά τα ισχύοντα, ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται μόνο με γραπτή εξέταση.)

8.α. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη τους έως και την 30ή.6.2022 των συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού (άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π./άρθρο 3 του ν.4682/2020).

β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σύναψης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, νέων συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης των ανωτέρω κτιρίων υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.