Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα προκηρυχθεί η πρόσκληση για ένταξη στο μέτρο καλής μεταχείρισης της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τη προδημοσίευση της πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά, έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και οι δεσμεύσεις θα είναι διετούς διάρκειας.

Οι ενισχύσεις αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων, οι οποίες παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων και ανέρχονται:

– Για τις χοιρομητέρες: 54,5 ευρώ ανά ζώο

– Για τα λοιπά χοιρινά: 7,5 ανά ζώο.

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας νερού και δαπάνες για τεχνική στήριξη(έως 5% επί του υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης).

Σκοπός του Υπομέτρου είναι η προαγωγή της ευζωίας – καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της χοιροτροφίας, στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Χοίρων, στην ελληνική εκτροφή, που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.