Το  ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει : την υπ’ αριθμόν πρωτ.  1996 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ. 06/2021 για τη σύναψη μίας Συμβάσης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης

ΠΕ Παιδαγωγός/ ΠΕ Φιλόλογος

για την υλοποίηση της  Δράσης: «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα “» με Κωδικό ΟΠΣ: 5062138 , που εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως για παράδειγμα αντίγραφα τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, άδειες άσκησης επαγγέλματος εάν απαιτείται , πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ κλπ,  συνημμένα μαζί με τα εξής επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα :

  1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης,
  2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου,
  4. Υπεύθυνη δήλωση από την πλατφόρμα gov.gr ή αλλιώς θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου σχετικά με την μη καταδίκη για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης.
  1. Αποδεικτικά έγγραφα για τα  επιθυμητά συν εκτιμώμενα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 06.2021 (εφόσον υπάρχουν)

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις   30/06/2021  και θα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων,  οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μυρτάλης Φλώρου-Χατζηγιαννίδου είτε μέσω email με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση ΠΕ Παιδαγωγός/ ΠΕ Φιλόλογος στην Αθήνα» στο hr2004@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο www.kean.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2692880.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 6.2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ