Υπεγράφη στις 29/7/2022, μεταξύ του Σ.Ε.Τ.Π. και της Τράπεζας Πειραιώς, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 – 2024.

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση θωρακίζει την απασχόληση (ρήτρα απασχόλησης, ρυθμίσεις για την εκπαίδευση) διασφαλίζει και διατηρεί τα εργασιακά δικαιώματα (κωδικοποίηση όλων των προηγούμενων ΣΣΕ), προσθέτει παροχές και αυξάνει το εισόδημα των εργαζομένων (μη συμψηφισμός αυξήσεων, αύξηση και θεσμοθέτηση νέων επιδομάτων και παροχών, διασφάλιση των παροχών υγείας του πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ, παροχές για την οικογένεια).

Με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση κατακτήθηκε και ικανοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των διεκδικήσεων  που είχε θέσει ο Σ.Ε.Τ.Π.  στην έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση.

Ειδικότερα:

 1. Προστασία της απασχόλησης

Συμφωνήθηκε ότι η Τράπεζα, επιβεβαιώνει τη βούλησή της να προστατεύσει την απασχόληση των εργαζομένων, ενώ λαμβάνει εύλογα, κατά τις περιστάσεις, μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους. Επιπλέον,  η Τράπεζα αναλαμβάνει να μεριμνά για την έγκαιρη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων της σε νέες και αναβαθμισμένες δεξιότητες με ιδιαίτερη μέριμνα για τους  εργαζόμενους σε θέσεις που λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων προβλέπεται να καταργηθούν, ή να διαφοροποιηθούν κατά αντικείμενο.

 1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Για την κάλυψη μέρους των αναγκών που δημιουργούνται από τον ιστορικά αυξημένο πληθωρισμό, συμφωνήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση:

– €360  για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές ως €22.400,

–   €240 για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από €22.400,01 ως €26.600,

–   €150 για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από €26.600,01 ως €30.000.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο ως καθαρό ποσό με τη μορφή διατακτικών αγοράς και αφορά περί το 80% των εργαζόμενων στην Τράπεζα.

 1. Μη συμψηφισμός και πραγματική καταβολή των αυξήσεων που προέρχονται από τις αυξήσεις των επιδομάτων της Κλαδικής Σύμβασης για όσους εργαζόμενους λαμβάνουν ως €110 μηνιαίως υπέρτερες αποδοχές.
 2. Θεσμοθέτηση πρόσθετης παροχής σε συναδέλφους με ειδικούς ρόλους (PBO,ΣΜΕ,UMO) ύψους €200 για το 2022 και €200 για το 2023, που θα καταβάλλεται το μήνα Οκτώβριο ως καθαρό ποσό με τη μορφή διατακτικών αγοράς.
 3. Μισθολογικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους της πρ. Γενικής Τράπεζας με την απαλοιφή αρνητικής διαφοράς.
 4. Μείωση επιτοκίου δανείων προκαταβολής μισθών κατά 0,25%
 5. Αυξήσεις σε καταβαλλόμενα επιδόματα και παροχές

Αυξάνεται 5% το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους εργαζόμενους ΑΜΕΑ και σε εργαζόμενους με τέκνα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω, και διαμορφώνεται σε €420.

Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό που χορηγείται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους από €50 σε €60 για κάθε τέκνο.

Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για την εισαγωγή των τέκνων των εργαζόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα €1.000 από €950.

Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για τους εργαζόμενους που αποκτούν πρώτο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα €2.000 από €1.900.

Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό για την παράλληλη φοίτηση τέκνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαμορφώνεται από €1.470 σε  €1.600.

Η επιδότηση της ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ καθορίζεται στο ποσό των €180.000 ετησίως.

 1. Οικονομικές ρυθμίσεις για την υιοθεσία τέκνου (€2.000 ανά τέκνο) και για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στους άνδρες εργαζόμενους με συζύγους προστατευόμενα μέλη.
 2. Διασφάλιση των παροχών υγείας σε χρήμα του πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ
 3. Συμφωνήθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης κλάδου Α και Β προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα μακροχρόνιας συμπληρωματικής αποταμίευσης και κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών υγείας.
 4. Συμφωνήθηκε τέλος, ότι εντός εξαμήνου θα καταρτιστεί ειδική συμφωνία για την τηλεργασία σύμφωνα με τους όρους της Κλαδικής ΣΣΕ.