Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 19-1-2022 και ώρα 15:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://bit.ly/3rnLbds

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/3268AYf

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορισμός μελών της.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Βιδάλη)

2.      Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης COVID 19.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

3.      Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ. 242/1996).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

4.      Ορισμός των αναλογούντων στην Περιφέρεια Αττικής μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

5.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα και δαπάνη για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για έτος 2022.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

6.      Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, Δήμου Ωρωπού» Επικαιροποίηση μελέτης Β2 – Σταδίου.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

7.      Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2015.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

8.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της 10ης Ομάδας/Κατηγορία Α/Υποκατηγορία Α2 «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση: Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2108608122).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)