Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκρινε σήμερα, ότι η Κροατία πληροί τις προϋποθέσεις για να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2023. Η ένταξη της Κροατίας στην ευρωζώνη θα ανεβάσει τον αριθμό των κρατών-μελών σε είκοσι.

Η Επιτροπή διατυπώνει το συμπέρασμά της ότι η Κροατία είναι έτοιμη να μπει στην ευρωζώνη, στην έκθεση σύγκλισης του 2022, στην οποία αξιολογείται και η πρόοδος που έχουν σημειώσει η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία όσον αφορά την ένταξή τους στη ζώνη του ευρώ.

Η έκθεση καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

• Μόνο η Κροατία και η Σουηδία πληρούν το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών.

• Όλα τα κράτη μέλη πληρούν το κριτήριο για τα δημόσια οικονομικά, εκτός από τη Ρουμανία, η οποία είναι το μόνο κράτος μέλος που υπόκειται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

• Η Βουλγαρία και η Κροατία είναι τα δύο κράτη μέλη που πληρούν το κριτήριο της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

• Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία και η Σουηδία πληρούν το κριτήριο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.