Οι μισθωτοί στην Ελλάδα, είχαν στα φορολογικά βάρη, την 2η μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη και 3η στον κόσμο. Βάσει αυτών, οι Έλληνες εργαζόμενοι με δύο παιδιά, δεν είναι τα μεγαλύτερα φορολογικά υποζύγια στην Ευρώπη, όπως μερικά χρόνια πριν.

Βάσει της μελέτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τα φορολογικά βάρη στους μισθούς (tax wages 2022):

1. Εργαζόμενοι άγαμοι χωρίς παιδιά είδαν διεθνώς ελάφρυνση 0,06% το 2021. Στην Ελλάδα όμως είχαν ελάφρυνση 2,23% που ήταν και η 2η μεγαλύτερη στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ μετά την Τσεχία (-4,12%).
2. Ζευγάρια με δύο παιδιά είδαν διεθνώς ελάφρυνση κατά 0,36%, από το 2020 προς το 2021. Την μεγαλύτερη στον κόσμο είχαν στη Χιλή (-15,28%), στην Τσεχία (-4,8%) και αμέσως μετά στην Ελλάδα, με ελάφρυνση 2,2%.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (taxing wages 2022), τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα, αφού εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αφαιρούσαν από τον μισθό ενός μέσου εργαζομένου:

· 40,8% το 2017

· 38,9% το 2020

· 36,7% το 2021.

Η Ελλάδα, είναι πάνω από τον μέσο όρο διεθνώς (34,6%).

Για τον ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση υπολογίζεται ως ποσοστό του κόστους εργασίας και αφορά τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών μείον τα οικογενειακά επιδόματα.