Σε συνέχεια της απόφασης της Ε.Ε. «State  Aιd. S.A. 62588 (2021/N) – Greece Covid-19: Damage Compensation to Ellinair» η οποία εκδόθηκε 02.05.2022 και με την οποία εγκρίθηκε αποζημίωση ύψους 9,24 εκατ. Ευρώ στην Αεροπορική Εταιρεία Ellinair, κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση η τροπολογία για την χορήγηση της ως άνω αποζημίωσης όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Η αποζημίωση αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε βάσει του άρθρου  107 §2 εδαφ. β΄της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε. και το όποιο παρέχει στην επιτροπή την δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα ενίσχυσης που χορηγούν τα Κράτη–Μέλη με σκοπό την αποζημίωση συγκεκριμένων  επιχειρήσεων ή τομέων για τη ζημίες που προκαλούνται από  έκτακτα γεγονότα.

Η Ellinair, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, θα επαναδραστηριοποιηθεί αρχικά αποκλειστικά στον τομέα πτήσεων CHARTER και ACMI.