Υγεία

«Σκοτεινοί» διαγωνισμοί σε 4 νοσοκομεία – Η διαφάνεια στην… εντατική

ΚΑΤ

Λίγο ώς πολύ, όλοι γνωρίζαμε ότι «κάτι βρωμάει» στις προμήθειες των νοσοκομείων. Πλέον, υπάρχει και η βούλα: Ειδικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικά σε 4 νοσοκομεία έδειξε ότι οι διαγωνισμοί παραβιάζουν την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθότι δεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό!

Ειδικότερα, στις 30/1/2015, με απόφαση του προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, συγκροτήθηκε ελεγκτική ομάδα, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η παραβίαση ή μη του εθνικού ή του ενωσιακού Δικαίου, όσον αφορά στις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας χειρουργικών ραμμάτων που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Το σχετικό πόρισμα δημοσιεύτηκε στις 3/8/2016.

Η έρευνα έγινε σε 4 νοσοκομεία: ΚΑΤ, «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης και Έδεσσας. Στα νοσοκομεία αυτά βρίσκονταν σε εξέλιξη διαγωνισμοί (μερικοί από το… 2011) που αφορούσαν στην προμήθεια ραμμάτων – σε μερικές περιπτώσεις για όλα τα νοσοκομεία της οικείας υγειονομικής περιφέρειας (ΥΠΕ).

«Περίεργη» προμήθεια ραμμάτων

Για παράδειγμα, στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο διαγωνισμός αφορούσε στην επιλογή προμηθευτών για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια ραμμάτων για τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, διάρκειας 3 ετών και ετήσιου προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την ελεγκτική ομάδα, βάσει των στοιχείων και των εγγράφων που προσκομίσθηκαν από τους ελεγχόμενους φορείς. Επιπλέον, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν συναντήσεις με το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας χειρουργικών ραμμάτων.

Ας δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τι είχε συμβεί στην περίπτωση του ΚΑΤ. Ως ημερομηνία του διαγωνισμού είχε οριστεί η 18η Μαρτίου 2014. Έως την ημερομηνία έκδοσης της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, ο διαγωνισμός βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών! Δηλαδή, ενώ είχαν περάσει σχεδόν δυόμισι χρόνια, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση για ένα είδος τόσο διαδεδομένο, όπως τα χειρουργικά ράμματα!

Χωρίς ουσιώδεις πληροφορίες

Οι ελεγκτές, λοιπόν, διαπίστωσαν πλημμελή ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του εν λόγω διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι παραλείφθηκαν ουσιώδεις πληροφορίες του ελάχιστου περιεχομένου της διακήρυξης, που στοχεύουν στην επίτευξη πλήρους διαφάνειας και στην προστασία του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές έκριναν ότι συντρέχει παράβαση εθνικού και ενωσιακού Δικαίου!

Ειδικότερα, παραλείφθηκαν εντελώς τα ακόλουθα ουσιώδη στοιχεία:

·       Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τα ειδικότερα στοιχεία της συμφωνίας-πλαισίου, ήτοι ο αριθμός των φορέων με τους οποίους θα συναφθεί η συμφωνία-πλαίσιο, η διάρκειά της, η εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου.

·       Η υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα και η δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα τμήμα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.

·       Η ποσότητα και η έκταση της σύμβασης, καθώς ουδεμία αναφορά γίνεται στην εκτιμώμενη δαπάνη της υπό ανάθεση σύμβασης.

·       Η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

·       Η διάρκεια της σύμβασης.

·       Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Με απλά λόγια, οι υπεύθυνοι για τον διαγωνισμό στο ΚΑΤ δημοσίευσαν διακήρυξη απλώς για «ξεκάρφωμα», δηλαδή για να εμφανιστούν τυπικά ότι τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία! Πρακτικά, όμως, αποκρύπτοντας τόσο ουσιώδεις πληροφορίες, υπάρχουν σαφείς υπόνοιες ότι κρυφός στόχος ήταν να μην προσελκυστεί το ενδιαφέρον πολλών προμηθευτών! Τυχαίο; Δεν νομίζω…

«Μαγείρεμα» με τις προδιαγραφές…

Ο έλεγχος στα τέσσερα νοσοκομεία ανέδειξε για μία ακόμη φορά το απαράδεκτο φαινόμενο που αφορά στις λεγόμενες «φωτογραφικές» προδιαγραφές: Δηλαδή, το γεγονός ότι στη διακήρυξη των διαγωνισμών «εισάγονται» ειδικές τεχνικές απαιτήσεις, με τις οποίες απορρίπτονται κάποιοι προμηθευτές, με σκοπό προφανώς η δουλειά να καταλήξει στα χέρια του «εκλεκτού»…

Το πόρισμα των ελεγκτών αναφέρει χαρακτηριστικά και επί λέξει:

«Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στις τέσσερις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων, διαπιστώθηκε ότι σε όλες σχεδόν τις ελεγχόμενες διαδικασίες ανάθεσης προκρίθηκε το θέμα της μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας, κυρίως σε σχέση με την αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των ελεγχόμενων διαγωνισμών “ειδικών” ή πρόσθετων απαιτήσεων για τα υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κατά παράβαση των διατάξεων της σχετικής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ».

Βέβαια, το ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τόσο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τα ελληνικά δικαστήρια και έχει παραχθεί πλούσια νομολογία επί του θέματος.

Το πρόβλημα παραμένει

Μάλιστα, στο πόρισμα γίνεται σαφής αναφορά και στο γεγονός ότι η «αδυναμία» των νοσοκομείων να συντάξουν «ορθές» τεχνικές προδιαγραφές προκαλεί αλυσιδωτές παρενέργειες, όπως τη δραματική καθυστέρηση των διαδικασιών, και οδηγεί στην προμήθεια υλικών εκτός συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις.

Για το θέμα αυτό το πόρισμα αναφέρει: Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα που προκαλείται από τις «πρόσθετες» τεχνικές προδιαγραφές επιφέρει καθυστέρηση και εμπλοκή στους διαγωνισμούς για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εκ του λόγου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και τον επείγοντα χαρακτήρα των συγκεκριμένων προμηθειών, φαίνεται ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα ωθούνται, προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες και ανελαστικές ανάγκες τους, στο να προβούν σε αποσπασματικές και εσπευσμένες προμήθειες των σχετικών προϊόντων «εξωσυμβατικά», ήτοι με, ενδεχομένως, αδιαφανείς διαδικασίες που βαίνουν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος…

του Αιμίλιου Νεγκή

* Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ που κυκλοφόρησε το Σάββατο 27/08/2016

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa