Οικονομία

Έτσι θα σώσετε το σπίτι σας από πλειστηριασμό

Α' κατοικία

Έρχονται 2.000.000 επιστολές σε δανειολήπτες που θα τους ενημερώνουν ότι πρέπει να περάσουν από το… ταμείο εντός 15 ημερών για ρύθμιση.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Αλλάζουν όλα στους πλειστηριασμούς, τα δάνεια και τις πληρωμές δόσεων. Ουσιαστικά, οι πλειστηριασμοί γίνονται ευκολότεροι, οι πληρωμές δυσκολότερες και οι κίνδυνοι μεγαλύτεροι για απώλεια της κατοικίας. Ας δούμε όλες τις εξελίξεις…

1. Παγώνουν οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας ή της μοναδικής κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015.

2. Θα υπάρχουν προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ισχύει το μέτρο αυτό, όπως:

• H αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

• Tο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 35.000 ευρώ.

• Tο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τα 270.000 ευρώ.

3.  Στο ποσό των 270.000 ευρώ θα υπολογίζονται και οι τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 15.000 ευρώ.

4. Οι δόσεις των δανειοληπτών πρέπει να είναι μηνιαίες, ώστε να διατηρείται η«ζωή» του δανείου.

5. Η καταβολή των ποσών των δόσεων θα στηρίζεται σε κλίμακα οικογενειακού εισοδήματος, από 5.000 ευρώ έως και 35.000 ευρώ.Όλα αυτά ανά 5.000 ευρώ εισοδήματος,που θα αντιστοιχεί σε ένα ανώτατο ύψος μηνιαίας δόσης.

6. Αν πτωχεύσει η εταιρεία λόγω χρεών από την εκποίηση του ακινήτου,το 65%πάει στην τράπεζα και το υπόλοιπο για οφειλές στο Δημόσιο ή στις ασφαλιστικές εταιρείες.

7. Κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης,οι τράπεζες προηγούνται έναντι τωνπολιτώνκαιελαχιστοποιούνταιταδικαιώματα του οφειλέτη.

8. Διευρύνεται νομικά η κατάσχεση,αφού πλέον παύει η αναφορά των ακατάσχετων αντικειμένων.

9. Κάθε πλειστηριασμός θα πραγματοποιείται με βάση την εμπορική και όχι την αντικειμενική αξία. Εδώ να σημειώσουμε ότιη φορολόγηση του ακινήτου γίνεται με βάση την αντικειμενική τιμή.Δηλαδή,η εμπορική 100.000 ευρώ και η αντικειμενική 200.000ευρώ, φόρος στα 200.000αντί των 100.000ευρώ.

10. Καταργούνται οι μάρτυρες στην πρωτόδικη δίκη.

Πρόβλημα η αντικειμενική αξία

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,κατά την Κατερίνα Βαμβακούση,ειδική νομικό επί των ακινήτων, «λαμβάνει υπ’ όψιν την εμπορική αξία του ακινήτου και όχι την αντικειμενική αξία, κάτι που ήδη ίσχυε».Δηλαδή, κατά το σχέδιο «ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. Σήμερα, ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τον ν. 1249/1982».

Δείτε, όμως! Οι εμπορικές αξίες σε όλη την Ελλάδα είναι χαμηλότερες των αντικειμενικών σε ποσοστό άνω του 40%.Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πλειστηριασμοί θα γίνονται με μικρότερη τιμή«εκκίνησης»και έτσι κατά την Κατερίνα Βαμβακούση ανοίγει ο δρόμος για… εύκολους πλειστηριασμούς.

Κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τα δάνεια
Πάνω από 2.000.000 σημειώματα θα λάβουν οι δανειολήπτες από τις τράπεζες που τους χορήγησαν δάνειο. Θέσαμε μια σειρά ερωτημάτων στη δικηγόρο Κατερίνα Βαμβακούση.

Ας δούμε τις απαντήσεις:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους θα σταλούν οι επιστολές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Όσοιέχουν δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Ακόμη, οι εγγυητές σε δάνεια, οφειλές από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Αφοράκαι δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες στους υπαλλήλους τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ασφαλώς.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιοιεντάσσονται στις διατάξεις για οριστική διευθέτηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Αφορά τα δάνεια με καθυστέρηση. Τα«κόκκινα» δάνεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσες επιστολές θα σταλούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Πάνω από 2 εκατομμύρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Υπάρχουν εξαιρέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869, γνωστό ως νόμο Κατσέλη. Ακόμη,οι επαγγελματίεςπου έκανανχρήση του πρόσφατου νόμου 4307, που επιτρέπει τη ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Με ποια διαδικασίαγίνεταιη ρύθμιση αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η διαδικασία θα αφοράτην οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Δηλαδή, αυτά τα δύοθαείναι το κριτήριο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ασφαλώς, αφού πάμε σελύσειςοριστικήςρύθμισης του δανείου καιτης οφειλής.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Μπορεί να πάμε και σε «κούρεμα»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ασφαλώς.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιος θεωρείται συνεργάσιμος οφειλέτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Αυτός πουπροχωράεισε γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών, που αφορούν την οικονομική του κατάσταση ή την οποιαδήποτε μεταβολή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι πρέπει να κάνει οδανειολήπτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Να δηλώσει ειλικρινώςκαι σαφώςμεεπιστολή, εντός 15 εργάσιμων ημερών, κάθε περιουσιακό στοιχείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Όλα αυτά αυτοπροσώπως;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως.Πρέπεισε 15 ημέρεςνα προβείσε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριώνσχετικά με την περιουσιακή του κατάστασηστην τράπεζα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι άλλο πρέπει να κάνει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Να δηλώσειτιμελλοντικέςεπιπτώσειςθα έχειστην οικονομική του κατάσταση. Δηλαδή, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων, κληρονομιές,απώλεια εργασίας,καταγγελία μισθώσεωνή άλλα στοιχεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα συμβείαν ο δανειολήπτης επιδείξει συνεργάσιμη συμπεριφορά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ητράπεζαθα δείξει προθυμία ρύθμισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιο θα είναιτο επόμενο στάδιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η συγκέντρωση κάθεοικονομικής πληροφορίαςπου αφορά τον οφειλέτη. Αμέσως μετά,αξιολογεί την οικονομική του κατάσταση και προτείνει τη ρύθμιση του δανείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οριστική ή προσωρινή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Τηνοριστική διευθέτηση της οφειλής.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Καταβολή μικρότερης δόσης,μικρότερηπληρωμή τόκων,πάγωμαοφειλής, διαγραφή μέρους του δανείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχεικαι περίπτωση εθελοντικής παράδοσης του ακινήτου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ασφαλώς.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Και μετατροπή του δανείου σε χρηματοδοτική μίσθωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Προβλέπεταικαιδυνατότητα του δανειολήπτη να μείνει στο ακίνητο έναντι ενοικίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Προβλέπεται κι αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιος είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτός που δεν κρύβειοικονομικάστοιχεία από τις τράπεζες,όπωςεισοδήματακαι περιουσιακά στοιχεία.Είναι ο συνεπήςπουεπιθυμείναπληρώνει με συνέπεια τις νέες του δόσεις, ακόμη και αν διαφοροποιηθούντα οικονομικά του δεδομένα.Ένας δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος, όταν παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σεεπικοινωνία με τους δανειστές, γνωστοποιεί όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα και μελλοντική οικονομική του κατάσταση και είναι ανοιχτός σε διάλογο με το πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιες είναι οιεύλογες δαπάνες διαβίωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Αυτέςπου ορίζουν τις ρυθμίσεις πληρωμών των δανείων.Δηλαδή,για έναν ενήλικαοι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσηςείναι από 537 μέχρι 682 ευρώ. Για ένα ζευγάρι από 906-1.160 ευρώ.Για μία οικογένεια με δύο παιδιά από1.347-1.720 ευρώ. Για ζευγάρι με ένα παιδί από 1.126-1.440 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γίνεταιστις περιπτώσεις των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταστάσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Οιδαπάνες διαβίωσης προσαυξάνονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του νοικοκυριού. Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται ενδεικτικά άτομα με χρόνιες ασθένειες, με φυσικές ή διανοητικές αναπηρίες, με προβλήματα υγείας που απαιτούν ιδιαίτερη φαρμακευτική θεραπεία ή χειρουργείο, άτομα που καταβάλλουν διατροφή και γενικά σταθερά ετήσια έξοδα, τα οποία αντικειμενικά δεν μπορούν να μειωθούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να μπω στον νόμο Κατσέλη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως. Με την είσοδο στη ρύθμιση Κατσέληαναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη για το σύνολο της περιουσίας του. Ηδιάρκεια προστασίας στο Ειρηνοδικείοείναι τουλάχιστον δέκα μήνες.

Αυτές είναι οι δαπάνες διαβίωσης

Οι δαπάνες διαβίωσης ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές ομάδες ανάλογα με το πόσο απαραίτητες είναι για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού.
-1η ομάδα: Αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, όπωςδαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας.

-2η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες εστίασης.

-3η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές.

-4η ομάδα: Περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

pinakas-902

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa